Filter

Sortera efter

387 träffar

Möjligheten att tilläggsisolera K-märkta byggnader

Hur påverkas värme- och fuktmotstånd då ombyggnad görs med vakuumisoleringspanel? Denna studie visar bland annat att värme- och fuktmotståndet förbättras avsevärt.
Foto: Pasi Mämmelä, Pixabay

Konsten att uppnå hållbara strategier för renovering av bostäder

Vilka strategier är lämpliga för hållbar renovering av bostäder? I denna studie analyseras lämplighet och hållbarhet av olika strategier.

Social hållbarhet i samband med renovering

Hur kan arkitekter bidra till social hållbarhet i samband med renovering av ett bostadsområde? Här visas att det är möjligt att förbättra många aspekter med endast små ingrepp.

Är renoveringar av miljonprogramsområden lönsamma?

Är investeringar i socialt utsatta miljonprogramsområden lönsamma för samhället? Analys har gjorts genom att effekter på samhället av ökad sysselsättning och minskad kriminalitet beräknas i en investeringskalkyl.

Vallda Heberg – Sveriges största passivhusområde med förnybar energi

I Vallda Heberg, sydväst om Kungsbacka, har ett helt bostadsområde byggts enligt passivhusstandard där en stor del av den använda energin tillgodoses med förnybar energi från solfångare, solceller och en biobränslepanna.

Konsten att höja energiprestandan i gamla tegelbyggnader

Vilken renoveringsåtgärd är mest effektiv för att uppnå högre energiprestanda i gamla tegelbyggnader? Frågan undersöks och utvärderas i denna studie.

Omställning till långsiktigt hållbart byggnadsbestånd

Teoretisk potential för att sänka energianvändningen i befintliga byggnader är stor, men faktisk besparingspotential är mindre känd. Här visas en metod för att se miljömässigt och ekonomiskt gynnsamma renoveringsval för byggnader.

Vindsombyggnation – möjlighet till förtätning och ökade intäkter

Hur kan vindsytor i befintliga flerbostadshus inredas till lägenheter? Det undersöks i denna studie där olika alternativ för vindsombyggnad utvärderas.

Lokaldelning kan bidra till resurseffektivisering

En av de största resurseffektiviseringarna som kan ske i bygg- och fastighetsbranschen är att använda befintliga lokaler och deras omgivningar bättre och mer effektivt.

Hjälp för småhusägare som vill energieffektivisera bostaden

Åtgärdspaket vid renovering används främst i lokaler och flerbostadshus. Här visas vilken hjälp och möjligheter som finns tillgänglig för småhusägare vid renovering.

Brukarbeteende påverkar både energianvändning och inomhusklimat

Visste du att brukarbeteendet kan vara en lika stor besparingsåtgärd som tekniska energirenoveringar? Det visas genom undersökning av hur energianvändningen i ett flerfamiljshus påverkas av renovering och brukarbeteende.

Oväntat stor klimatpåverkan från ombyggnation i bostadsrätter

Bostadsrättsinnehavare bygger om sina lägenheter i större utsträckning än väntat. Klimatpåverkan är betydligt större än vad man tidigare trott. Nya koncept och lösningar av material och återbruk behövs.

SIRen - vi har ett resultat!

Forskningsnätverket SIRen avslutade nyligen sitt fem år långa arbete med en resultatkonferens. Vi var där och dokumenterade dagen. Här ser du den första av tre filmer där bland andra projektkoordinator Kristina Mjörnell och Anita Aspegren, vd IQ Samhällsbyggnad medverkar.

Klimatförbättrade byggnader – vem ska göra vad och när?

En vägledning till byggprocessens aktörer för att få klimatförbättrade byggnader.

Från kartläggning till åtgärd - så tar du steget!

Har ert företag genomfört energikartläggningsarbetet och vill ta steget vidare till att genomföra energieffektiviseringsåtgärder som kan ge verkliga besparingar? Ta då gärna hjälp av denna guide.

Framtagning av en dialogmetodik – boendes åsikter om bostadsområdet

En dialogmetodik utvecklades och testades i ett bostadsområde från miljonprogrammet. Boende tillfrågas om åsikter om sina lägenheter och området inför en renovering- och omvandlingsprocess.

Stöd för LCA-beräkningar i Byggsektorns miljöberäkningsverktyg

Valet av betong i byggnadsverk kan ge betydande klimatförbättring utan att funktionen påverkas. Här finns stöd för den som gör LCA-beräkningar i Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg.

Lagar och regler vid renovering

Ordet renovering existerar inte i något av våra regelverk som berör hus, fastigheter och byggande. Begreppet renovering ingår i det som kallas ändring av en byggnad. Men vad gäller egentligen vid renovering?

Ett hållbart hem?

Vad är ett hållbart hem, finns det? Vi måste förändra hur vi bor, men också hur vi ser på hemmet, som en del av omställningen till ett mer socialt rättvist samhälle med en radikalt minskad miljöpåverkan.

Hur kan klimatdeklarationer för byggnader genomföras?

Att bedöma en byggnads klimatpåverkan är mer än att bara se till energianvändningen. Här är ett förslag på hur man kan utforma regler för att se till materialvalens betydelse under hela livscykeln.
Visar 20 av 387 resultat. Scrolla neråt för att se fler