Filter

Sortera efter

411 träffar

Energiåtgärder vid renovering – möjlighet till kostnadsbesparing

Här visas hur fastighetsägare kan minska kostnader och klimatpåverkan genom energieffektivisering vid renovering.
Bilden visar en fastighet under pågående renovering. Foto: Gregóry Roose, Pixabay

Renoveringsbehov med hänsyn till socioekonomiska aspekter

Hur kan renoveringsbehov och socioekonomiska effekter som renoveringar ger upphov till analyseras?
Foto: Pixabay

Tre innovativa värme- och ventilationssystem

Byte av värme- och ventilationssystem är en åtgärd för energieffektivisering. Här ges en jämförelse av energiprestanda för tre olika lösningar.
Bilden illustrerar kalkylator m.m. som kan användas som hjälpmedel vid utvärdering. Foto: Steve Buisinne, Pixabay

Ökat intresse för vindsombyggnader

Med den ökade bostadsbristen har intresset för att utnyttja vindsutrymmen ökat. Det finns dock flera saker som är viktiga att tänka på, här ges bland annat en beskrivning av hur en vindsombyggnad bör utformas.
Foto: Pixabay

Statistik över energianvändning i handelslokaler

Statens energimyndighet arbetar med att förbättra den nationella energistatistiken för bebyggelsen. Denna rapport redovisar arbetet med att ta fram underlag för energistatistik gällande handelslokaler.
Bilden illustrerar diagram vilket vanligtvis används för att visa resultaten av statistisk data. Foto: Tero Vesalainen, Pixabay

Innemiljö i nytt ljus: Metoder för objektiv bedömning av belysning

En panel av personer har tränats för att göra samstämmiga bedömningar av upplevelsen kring ljusmiljön.
Bilden visar en ljuskälla. Foto: Daniel Reche, Pixabay

Hållbar renovering ur ett helhetsperspektiv

Vad ska renoveras och vem ska finansiera? Här visas hur ett helt nytt cirkulärt tänk kan lösa många av de traditionella frågeställningarna.
Foto: Karin Farsäter

Marknadsöversikt för solcellsmoduler och solelutrustning

Här ges en översikt över produkter och system för solenergi för den svenska villamarknaden. Här får du som villaägare stöd inför en eventuell satsning på solel och överblick för hur marknaden för solel fungerar.
Bilden visar solceller installerade på ett villatak. Foto: Skeeze, Pixabay

Besiktningar av mindre solcellsanläggningar i drift

Här återfinns samlad information om hur mindre solcellsanläggningar på den svenska villamarknaden fungerar vad gäller anläggningarnas säkerhet och kvalitet, kompetens hos beställare och leverantör.
Foto: TorstenSimon, Pixabay

Vilka krav kan man ställa på kontorsbelysning?

Belysningen på kontor ska passa arbetsuppgifterna och den enskilde personen. Den ska anpassas till de synkrav som arbetsuppgifterna ställer och de arbetandes olika förutsättningar.
Foto: Fredericomeyer, Pixabay

Att växla miljö på jobbet är produktivt

En studie vid Trafikverket visar att prestationen skiljer sig åt inom olika arbetsytor i det aktivitetsbaserade kontoret. Prestationen stiger om man får gå undan till ett tyst rum eller sitta i en tyst zon.
Foto: Louise Hoffmann, Pixabay

Tänk om! Energirenoveringsstrategier av hyresrätter

Hur ser möjligheterna ut att genomföra omfattande energirenoveringar för fastighetsägare av hyresrätter? I en intervjustudie analyseras trender med avseende på hållbarhetsaspekter.
Foto: Gerd Altmann, Pixabay.

Bygga om och samtidigt bevara kulturarvet – är det möjligt?

Hur kan det befintliga byggnadsbeståndet energieffektiviseras utan att riskera att det kulturarv som äldre byggnader besitter förstörs? Detta studeras och beskrivs närmare i denna artikel.
Foto: Google maps.

Relining eller rörbyte – en jämförelse med LCA

Det finns flera olika alternativ för renovering av avloppsrör. Varje metod har sina för och nackdelar, men vilken av metoderna har lägst miljöpåverkan? Läs mer här för att ta reda på detta!
Foto: Steve Buisinne, Pixabay.

Klimatsäkra din fastighet

Tips och råd: Hur fastighetsägare kan gå till väga för att klimatanpassa och själv vidta förebyggande åtgärder för att säkra husen mot översvämningar, värme, stormar och ras, som kan få stora konsekvenser.
Foto: PublicDomainPictures, Pixabay.

Blågrön dagvattenhantering bra för människa och miljö

Blågrön dagvattenhantering i miljonprogramsområden minskar risken för översvämningar och föroreningsutsläpp. Samtidigt tas vattnet tillvara för att skapa en grönare och trevligare boendemiljö.
Foto: Alexas, Pixabay

Renovering av småhus - utmaning med stor potential

Hur ändras energianvändning och termisk komfort vid olika renoveringsstrategier för energieffektivisering? Det finns potential att sänka energianvändningen och samtidigt höja den termiska komforten.
Foto: Mostphotos/Mickes fotosida

Inglasning av fasad som del av renoveringsstrategi

Hur påverkas energianvändning och termisk komfort vid olika inglasningsalternativ av fasaden vid utbyggnad? Detta undersöks och utvärderas i denna studie.

Statusbedömning av byggnader – byggnadsfysik och organisation

För att bedöma olika egenskaper i en byggnad. finns flera olika checklistor. Dessa ger ingen helhetsbedömning, utan en separat bedömning av varje ämnesområde. Här visas en modell som istället belyser flertalet ämnesområden.

Multiaktiva fasader - energi- och kostnadseffektivt?

Är integrering av multiaktiva fasadsystem mer energi- och kostnadseffektivt jämfört med traditionella energieffektiviseringsåtgärder? Här görs en undersökning.
Visar 20 av 411 resultat. Scrolla neråt för att se fler