Filter

Sortera efter

200 träffar

Metodik - Uppföljning av VVS-tekniska system och energianvändning

Test och vidareutveckling av den så kallade Pia-metoden (KTH) har genomförts. Metoden stödjer uppföljning av medieförbrukning och funktioner hos VVS-installationerna genom intensiv trendloggning och interaktiv analys.

Kunskapssyntes - hållbar byggnadsdrift i kontorsbyggnader

Här ges kunskapsöversikt kring frågor rörande inneklimat och energiprestanda i kontorsbyggnader i Sverige. Dessutom identifieras befintliga utmaningar, kunskaps-, forsknings- och samverkansbehov.

Framtida lågenergibyggnader

Att energieffektivisera flerbostadshus kan vara förknippat med flera olika hinder. Hur dessa kan övervinnas har undersökts i ett europeiskt projekt.

Förutsättningar för renovering av flerfamiljshus uppförda innan 1945

Tidigare renoveringar kartläggs och renoveringsbehovet beskrivs för flerfamiljshus i Göteborg uppförda före 1945. Underlag för riktlinjer för nya åtgärder redovisas.

Drivkrafter bakom inträngning av regn i skadade fasader

Arbetet redogör för regntätheten hos fasader med fasaddetaljer och vilka inläckageflöden som kan förväntas. Resultaten visar på inläckage i mer än 90 % av alla studerade fasader och i mer än 60 % av alla anslutningar mellan fasad och fönster.

Sänkning av returtemperaturer genom laststyrning

Distribuerat styrsystem används för att se effekter på returtemperaturer från fjärrvärmecentraler under laststyrning. Samarbete mellan ”intelligenta” fjärrvärmecentraler kan ge positiva effekter utan att komforten försämras.

Energilagringsteknik – Latent värmelagring i byggnader

I rapporten undersöks hur latent värmelagring kan stabilisera dygnsvariationer i inomhustemperatur. Det beskrivs att PCM i byggnadsmaterial har potential som temperaturstabilisator och ger möjlighet att sänka elbehovet för kylning.

Demonstrationsprojekt inom effekt och laststyrning

En demonstrationsinstallation har gjorts i två fjärrvärmesystem i syfte att studera operatörskontrollerad styrning av effekt- och energiuttag. Projektet visar att fastigheternas energiförbrukning sänks utan att komforten försämras.

Smarta energinät – nyttjande av flexibel uppvärmning

Avhandlingen studerar hur flexibel uppvärmning kan nyttjas för att uppnå kostnadsbesparingar i energiförsörjningssystemet. Resultatet är linjära och dynamiska modeller för energilagring i byggnader.

Att följa elpriset bättre – Prismodeller och styrteknik

Fältförsök har genomförts för att se i vilken omfattning hushållskunder kan anpassa sin förbrukning efter aktuellt spotpris på el. Det visades att kunderna har både vilja och förmåga att anpassa elanvändningen efter elpriset.

Nyckel till än mer klimatsmart byggande - reducera inbyggd energi

Målinriktade optimeringsmetoder möjliggör att för byggnadens hela livscykel hitta rätt avvägning mellan inbyggd energi och den energi som behövs för driften.

Beslutsstöd för upphandling av gröna byggprojekt

Hur kan kommunala strategiska handlingsmönster påverka utvecklingen till att bygga i trä och hur kan framtida upphandlingar se ut?

Återbruk av möbler med mera vid kontorsrenovering

När man renoverar idag är det vanligt att möbler och fast inredning slängs direkt men det finns mycket att vinna på återbruk. Det ger nämligen en vinst både för klimatet och plånboken.

Metod för att redovisa bostadsföretags klimatutsläpp

Det här är en klimatberäkningsmetod som utvecklats för att underlätta för bostadsföretag att ta fram ett bra och vetenskapligt förankrat klimatbokslut.

Hampakalk som tilläggsisolering

Här utreds användbarheten av hampakalk för att förbättra historiska byggnaders energiprestanda samt bevara kulturhistoriska värden. Resultat visade att hampakalk fungerar utmärkt för tilläggsisolering.

Jämförelse av FX- och FTX-system för ventilation av flerbostadshus

FX-system och FTX-system har jämförts med varandra avseende olika aspekter som systemuppbyggnad, komplexitet, robusthet, luftkvalitet, underhåll och energiekonomi.

HSB-FTX för flerbostadshus - funktion och besparing

Många energibesparande åtgärder sänker energianvändningen, men påverkar knappt effektbehovet. En lösning som utvärderas här är att minska behovet av avfrostning i ventilationen, genom att förvärma inkommande ventilationsluft.

Upphandla klimatsmart och cirkulärt

Dagens miljöutmaningar är till stora delar gränsöverskridande och många av Sveriges miljöproblem kan inte lösas inom landet. Denna studie ger kunskapsstöd och belyser trender avseende ökat behov av livscykelperspektiv och cirkulär ekonomi inom upphandling.

Potential och policys för energieffektivisering i kulturhistoriska byggnader

Här är övergripande målet att skapa förutsättningar för varsam energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader genom att beskriva dess problem och potential.

Vägledning om livscykelanalys för byggnader

Livscykelanalys (LCA) är en metod för att beräkna miljöpåverkan under en produkts hela livscykel. Här får du möjlighet att lära dig hur det går till att ta fram en LCA för en byggnad och vad du som beställare ska tänka på.
Visar 20 av 200 resultat. Scrolla neråt för att se fler