Filter

Sortera efter

50 träffar

Marknadsöversikt för solcellsmoduler och solelutrustning

Här ges en översikt över produkter och system för solenergi för den svenska villamarknaden. Här får du som villaägare stöd inför en eventuell satsning på solel och överblick för hur marknaden för solel fungerar.
Bilden visar solceller installerade på ett villatak. Foto: Skeeze, Pixabay

Besiktningar av mindre solcellsanläggningar i drift

Här återfinns samlad information om hur mindre solcellsanläggningar på den svenska villamarknaden fungerar vad gäller anläggningarnas säkerhet och kvalitet, kompetens hos beställare och leverantör.
Foto: TorstenSimon, Pixabay

Miljonprogrammet blir självförsörjande med 100% fossilfri energi

I Vårgårda har sex flerbostadshus renoverats och uppgraderats med målet att området ska bli helt självförsörjande med 100% fossilfri energi. Projektet har analyserats och utvärderats i syfte att kunna replikeras i stor skala.
Foto: Anthesis

Social hållbarhet i samband med renovering

Hur kan arkitekter bidra till social hållbarhet i samband med renovering av ett bostadsområde? Här visas att det är möjligt att förbättra många aspekter med endast små ingrepp.

Vallda Heberg – Sveriges största passivhusområde med förnybar energi

I Vallda Heberg, sydväst om Kungsbacka, har ett helt bostadsområde byggts enligt passivhusstandard där en stor del av den använda energin tillgodoses med förnybar energi från solfångare, solceller och en biobränslepanna.

Energieffektivisering ur ett långsiktigt perspektiv

Tekniskt och ekonomiskt är det inga större problem att halvera energianvändningen i en enskild byggnad. Men det råder brist på ekonomiska incitament och på kompetens, och husen har olika förutsättningar.

Undantag på krav för bygglov för altaner och solenergianläggningar

För att underlätta för fastighetsägare att sätta upp solenergianläggningar (solcellspaneler och solfångare) och altaner har Boverket utrett möjligheterna till ytterligare undantag från bygglovskraven.

Boverkets förslag på lovbefriade åtgärder

Boverket har utrett möjligheterna till att införa undantag från bygglov för förändringar av färg, fasadbeklädnad och taktäckningsmaterial samt öka storleken på lovbefriade komplementbyggnader.

Byggtrender - Så förebygger vi riskerna

Nya byggtrender kan innebära nya risker för skador. I denna rapport diskuteras risker och rekommendationer för 15 aktuella fall.
Foto: Analogicus, Pixabay

Solceller för villaägare

Här får du som villaägare information och goda råd inför en eventuell investering i solceller. Med nätanslutna solceller producerar man sin egen el när solen skiner och köper annars el som vanligt från sitt elbolag.

Egen el med solceller – företag, föreningar och organisationer

Solceller blir en allt billigare investering och allt oftare lönsam även för mindre aktörer. Som en mindre aktör kan det vara svårt att veta var man ska börja och därför finns här broschyren som stöd.

Solceller för bostadsrättsföreningar

Det kan vara ett stort steg att ta ett investeringsbeslut om solceller för en bostadsrättsförening. Här får du tips och råd om vad som är bra att tänka på när din bostadsrättsförening står inför beslut.

Solcellssystem i svenska byggnader - Förutsättningar relaterade till lönsamhet och montage

Hur är byggnadsapplicerade och byggnadsintegrerade solcellssystem i Sverige monterade och hur ser lönsamheten ut för solceller i Sverige? Två undersökningar presenteras i en licentiatavhandling. Resultaten visar på generell utveckling mot mer rationella montage och ökad lönsamhet.

Solceller som solavskärmning

RISE och Solel- och solskyddsbranscherna har utforskat utvändiga solskydd uppbyggda av solceller. Resultaten omfattar bland annat en demonstrationsanläggning med nyutvecklade solavskärmningar samt en vägledning till solceller som solavskärmning.

Fastighetsägare - Tänk på detta vid upphandling av solcellsinstallationer

Information om upphandling av solelanläggningar har sammanställts inom satsningen Sol i Väst, 2017. Handledningen riktar sig till fastighetsägare och beskriver utförligt upphandlingsprocessens olika och innehåller mallar och exempel på förfrågningsunderlag som har granskats av erfarna upphandlare.

Upphandla solcellsinstallation i offentlig verksamhet – viktiga val och praktiska exempel

Information om offentlig upphandling av solelanläggningar har sammanställts inom satsningen Sol i Väst, 2017. Handledningen beskriver utförligt upphandlingsprocessens olika delar och innehåller mallar och exempel på förfrågningsunderlag som har granskats av erfarna upphandlare.

Installation och slutbesiktning av solelanläggningar

Här finns information om installation och slutbesiktning av solelanläggningar från satsningen Sol i Väst. Ett stort antal sätt att montera solcellsmoduler på tak och på mark beskrivs samt varför och hur man genomför en slutbesiktning när installationen är klar och anläggningen ska övertas av ägaren.

Solavskärmningar med integrerade solceller – hur och varför?

RISE har i samverkan med bland annat Solel- och solskyddsbranscherna utforskat utvändiga solskydd uppbyggda av solceller. Ett resultat är denna guide eller vägledning för bland annat fastighetsägare och arkitekter som funderar på utvändiga solskydd.

Solceller med tillhörande lagringsbatteri i flerbostadshus

Solceller i kombination med lagringsbatteri har undersökts som en möjlig åtgärd för flerbostadshus att uppfylla förslag på krav på byggnaders energiprestanda för år 2021. Studien visar att kraven uppfylls för samtliga undersökta uppvärmningssystem förutom frånluftsvärmepump utan att åtgärden behövs.

Solcellerna på villataket blev ett miljökliv

Med solceller på villataket har familjen Thorzell blivit mer energimedvetna. – Numera kör vi disk- och tvättmaskin dagtid och kan dessutom ladda vår hybridbil med solel på sommarkvällar och helger, säger Per Thorzell, bosatt i Hässelby i västra Stockholm.
Visar 20 av 50 resultat. Scrolla neråt för att se fler