Filter

Sortera efter

126 träffar

BBV Byggkeramikrådets branschregler för våtrum

Byggkeramikrådets branschregler BBV för kakel och klinker i våtrum är framtagna för att ett utförande enligt branschreglerna ska uppfylla myndighetskraven i Boverkets byggregler och ge ett fackmässigt resultat.

Branschregler Säker Vatteninstallation

Säker Vatteninstallation är kompetens- och utförandekrav för VVS-installationer. Syftet är att VVS-installationer utförda enligt branschregler ska uppfylla kraven. Detta ska minimera risken för ex. vattenskador och legionella.

Drivkrafter bakom inträngning av regn i skadade fasader

Arbetet redogör för regntätheten hos fasader med fasaddetaljer och vilka inläckageflöden som kan förväntas. Resultaten visar på inläckage i mer än 90 % av alla studerade fasader och i mer än 60 % av alla anslutningar mellan fasad och fönster.

Sänkning av returtemperaturer genom laststyrning

Distribuerat styrsystem används för att se effekter på returtemperaturer från fjärrvärmecentraler under laststyrning. Samarbete mellan ”intelligenta” fjärrvärmecentraler kan ge positiva effekter utan att komforten försämras.

Energilagringsteknik – Latent värmelagring i byggnader

I rapporten undersöks hur latent värmelagring kan stabilisera dygnsvariationer i inomhustemperatur. Det beskrivs att PCM i byggnadsmaterial har potential som temperaturstabilisator och ger möjlighet att sänka elbehovet för kylning.

Olika metoder för effektutjämning av fjärrvärme

Ackumulering av tappvarmvatten och andra metoder för effektutjämning av fjärrvärme har utretts via simuleringar. Det visas att ackumulering av tappvatten på natten sänker den abonnerade effekten för byggnaden och att investeringen är lönsam i ett livscykelkostnadsperspektiv.

Demonstrationsprojekt inom effekt och laststyrning

En demonstrationsinstallation har gjorts i två fjärrvärmesystem i syfte att studera operatörskontrollerad styrning av effekt- och energiuttag. Projektet visar att fastigheternas energiförbrukning sänks utan att komforten försämras.

En studie av möjligheten att öka den värmelagrande förmågan hos betong

Möjligheten att förbättra betongs termiska egenskaper med tillsatsmaterial undersöks. Det visas att betong med expanderad grafit/mässing har högre värmeledningsförmåga och högre värmekapacitet jämfört med referensbetongen.

Undersökning av hur bostäder påverkas av värmeeffektavbrott

Temperaturfallet och de olika aspekterna som påverkar storleken på temperaturfallet undersöks då värmebehovet på brukarsida i en byggnad sänks. Resultatet visar att effektavbrott är möjligt att genomföra utan att riskera en för låg inomhustemperatur.

Smarta energinät – nyttjande av flexibel uppvärmning

Avhandlingen studerar hur flexibel uppvärmning kan nyttjas för att uppnå kostnadsbesparingar i energiförsörjningssystemet. Resultatet är linjära och dynamiska modeller för energilagring i byggnader.

Nyckel till än mer klimatsmart byggande - reducera inbyggd energi

Målinriktade optimeringsmetoder möjliggör att för byggnadens hela livscykel hitta rätt avvägning mellan inbyggd energi och den energi som behövs för driften.

Beslutsstöd för upphandling av gröna byggprojekt

Hur kan kommunala strategiska handlingsmönster påverka utvecklingen till att bygga i trä och hur kan framtida upphandlingar se ut?

Metod för att redovisa bostadsföretags klimatutsläpp

Det här är en klimatberäkningsmetod som utvecklats för att underlätta för bostadsföretag att ta fram ett bra och vetenskapligt förankrat klimatbokslut.

Upphandla klimatsmart och cirkulärt

Dagens miljöutmaningar är till stora delar gränsöverskridande och många av Sveriges miljöproblem kan inte lösas inom landet. Denna studie ger kunskapsstöd och belyser trender avseende ökat behov av livscykelperspektiv och cirkulär ekonomi inom upphandling.

Koll på radonhalten?

Skydda dig och din familj från skadlig radongas. Här får du veta vilken hjälp du kan få för att mäta och sanera bostaden.

Potential och policys för energieffektivisering i kulturhistoriska byggnader

Här är övergripande målet att skapa förutsättningar för varsam energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader genom att beskriva dess problem och potential.

Ekosystemtjänster i den byggda miljön – vägledning & metod

Vad är ekosystemtjänster och hur kan stadsgrönska tas tillvara och integreras i planering, byggande och förvaltning?

Vägledning om livscykelanalys för byggnader

Livscykelanalys (LCA) är en metod för att beräkna miljöpåverkan under en produkts hela livscykel. Här får du möjlighet att lära dig hur det går till att ta fram en LCA för en byggnad och vad du som beställare ska tänka på.

Kartläggning av fel, brister och skador inom byggsektorn

Äntligen är den nyligen genomförda kartläggningen av Boverket angående fel, brister och skador i byggsektorn här! Efter att ha utnyttjat en bred datainsamlingsprocess visar resultaten att det är vatten och fukt som dominerar problembilden.

Systemlösningar för att nyttja byggnaders värmetröghet

Genom att utnyttja värmelagring och värmetröghet i byggnader kan en jämnare drift uppnås och därmed finns potential att spara både energi och effekt.
Visar 20 av 126 resultat. Scrolla neråt för att se fler