Filter

Sortera efter

20 träffar

Affären Gårdsten - Har förnyelsen varit lönsam?

Effekterna av renoveringen av fysiska miljöerna och sociala kapitalet i Gårdsten utvärderades. Tio år efter starten var samhällsnyttan större än företagsinvesteringen.

Energiboken – kunskapsläge och forskningsfront

Boken är en sammanställning av kunskapsläget på energiområdet inom bebyggelsen i slutet av 1990-talet. Den består av rapporter från experter och forskare inom eller i anslutning till energiområdet.

Energieffektivisering vid renovering av rekordårens flerbostadshus

Litteraturstudie om lagkrav och projekt inom Europa för prefabricerade flerbostadshus har sammanställts i syfte att underlätta inför omfattande renoveringar med fokus på energibesparing.

Att tilläggsisolera hus – fakta, fördelar och fallgropar

Intresset för att tilläggsisolera sitt hus ökar och denna skrift har som syfte att öka kunskapen för husägare, energi- och klimatrådgivare samt övriga intressenter som vill veta mera om isolering.

Ekosystemförtjänster – från samråd till samfinansiering

I denna rapport undersöks om metoden Ekosystemförtjänster kan tillämpas på urbana ekosystemtjänster inom den svenska plan- och byggprocessen. Metoden bedöms komplettera tidigare planeringsmetoder- och processer på området.

Mångfunktionella ytor

Denna idé- och inspirationsskrift har tillkommit för att ge stöd och inspirera kommuner i deras arbete med att klimatanpassa befintlig bebyggd miljö. Detta kan man göra genom att tänka på de många funktioner som städers och tätorters grönstruktur och friytor kan bidra med.

Energiskatte- och momsregler för solelproducenter

En vägledning kring aktuella moms- och energiskatteregler riktad till installatörer och fastighetsägare har tagits fram. Checklistor för installatörer och fastighetsägare presenteras liksom en genomgång av aktuella (2017) skatte- moms- och avdragsregler som påverkar ekonomin i en solelanläggning.

Laddning av elfordon via belysningsnät. Ett fullskaligt demonstrationsprojekt i Askersund.

Ett fullskaligt demonstrationsprojekt har genomförts där laddningsuttag för eldrivna fordon installerats i befintligt belysningsnät. Slutsatsen från projektet är att Sveriges belysningsnät är väl lämpade för att etablera laddplatser.

Produktval av tappvattenarmaturer, kopplingar, ventiler, böjar och T-stycken för dricksvattentillämpningar tillverkade i blyinnehållande kopparlegeringar som t.ex. mässing

I denna studie skrevs en vägledning för produktval vid ny- och ombyggnation som stöd för hur avvikelser ska hanteras för blyinnehållande kopparlegeringar.

Resursindex för energi

Detta projekt syftar till att ta fram en ny metod för att värdera energiresurser med hänsyn till olika energislags hållbarhetsegenskaper. Resultatet är en ny metod för energiindex, som kan användas för att vägleda kring vilka energikrävande produktsystem som leder mot en mer hållbar utveckling.

Resurseffektiviserande åtgärder inom befintlig bebyggelse

Rapporten sammanfattar kunskapsläget för renoveringsåtgärder i flerbostadshus byggda mellan 1941-1980. De viktigaste åtgärderna som återfunnits är införande av FTX-system, renovering av klimatskalet samt individuell mätning och debitering av värme och varmvatten.

Optimala leveranskedjor för återanvändning av byggkomponenter

I denna studie skapades en bättre förståelse för faktorer som påverkar leveranskedjan, och förbättrade strategier utformades för att öka återanvändningen, av bygg- och rivningsavfall inom EU.

Marknadsförutsättningar och marknadsföringsförutsättningar för grönt boende

Gröna boenden analyseras ur ett intressentperspektiv med fokus på grön marknadsföring, som inkluderar ett holistiskt marknadsföringssynsätt.

Intressentanalys och nationella nZEB-renoveringskluster

Denna rapport redovisar en intressentanalys med syftet att identifiera centrala målgrupper för NZEBR och RES på nationell nivå. Analysen visar att myndigheter, tillverkare av komponenter, nätverk och intressegrupper ses som nyckelaktörer i alla deltagande länder.

Attraktiva livsmiljöer och flöden – åtta teman för planering av framtidens goda stad

Attraktiva livsmiljöer och flöden är en rapport från ett delprojekt i IVA projektet Framtidens goda stad och belyser åtta teman för planering av framtidens goda stad.

En genomgång av svenska dagsljuskrav

Rapporten redovisar resultatet av SBUF-projektet ”Förstudie dagsljusstandard”. Författarna beskriver och tolkar historik, dagsläge och framtida utvecklingsbehov för dagsljus i byggnader inom ramen för Boverkets byggregler.

10 punkter för bättre inomhusluft

Artikeln behandlar inomhusluftens kvalitet som begrepp och tar upp svårigheterna att tydligt definiera god luftkvalitet och att mäta luftkvalitet. Dels behandlas myndigheternas krav och råd, dels andra riktlinjer.

Reglerna för nära-nollenergihus

I rapporten analyseras olika sätt att formulera energikrav i byggreglerna inför implementeringen av det reviderade direktivet för byggnaders energiprestanda. En slutsats är att det är lämpligare att byggreglerna avser använd energi istället för köpt energi för att säkerställa bra energiprestanda.

Utredning av kostnadsoptimal energieffektivisering i befintliga flerbostadshus

I denna rapport beräknas ekonomiska konsekvenser av olika kombinationer av energieffektiviseringsåtgärder och konvertering av uppvärmningssystem i befintliga flerbostadshus. Allra bäst ekonomiskt utfall erhölls vid installation av bergvärmepump i kombination.

Social hållbarhet med fokus på bostadsrenovering en antologi

Antologin ger en introduktion i vad social hållbarhet kan betyda i samband med bostadsrenovering. Den behandlar allt från begreppet social hållbarhet till fallstudier och utblickar och nya perspektiv på social hållbarhet.
Visar 20 av 20 resultat.