Sök

Filter

9 träffar

Sortera efter
Forskningsrapport

ByggaE – Metod för kvalitetssäkring av energieffektiva byggnader

Kvalitetssäkringsmetoden ByggaE har förtydligats med bl a en metodbeskrivning som tillsammans med övriga uppdaterade dokument finns tillgängligt på hemsidan www.byggae.se
Forskningsrapport

Vägledning för energikartläggning i fastighetsföretag

En vägledning inför första omgångens genomförande av EKL (enligt lagen om energikartläggning i stora företag) för aktörer som äger fastigheter. Vägledningen togs fram åt Energimyndigheten i samverkan med en arbetsgrupp och en referensgrupp.
Forskningsrapport

Vägledning för energikartläggning i bygg-, anläggnings- och installationsföretag

Arbetssätt för att ta fram en energikartläggning enligt lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag, EKL
Bok

Totalmetodiken- Handbok för genomförande och kvalitetssäkring

Denna handbok innehåller detaljerad information om Totalmetodiken och ger steg-för-steg anvisningar för det praktiska genomförandet av projekt enligt metodiken.
Forskningsrapport

Milparena – Miljonprogramsarena, Innovativa åtgärdsförslag för renovering av byggnadsskal och installationer

Rapporten sammanfattar åtgärder på byggnadsskal och installationer som kan göras för att öka energieffektiviteten i befintliga flerfamiljshus. Åtgärderna är främst hämtade från tre pilotprojekt som genomfördes runt 2010.
Forskningsrapport

Utökad studie av effektivitet värmeväxlare avloppsåtervinning

Energum energipartner AB har på uppdrag av BELOK utfört en fyra månaders studie av en avloppsvärmeväxlar-installation, för att studera effektiviteten och långtidseffekter för denna typ av värmeväxlare.
Forskningsrapport

Energieffektivisering av badhus

Det övergripande syftet med denna förstudien var att identifiera vilka områden som bör prioriteras för att nå ökad energieffektivisering i både befintliga och nya badhus.
Forskningsrapport

Att gå från lågenergihus till aktivhus – hur skapar vi nästa generations energieffektiva byggnader i stadsdelen Kongahälla?

Detta arbete är en förstudie i samband med byggnationen av en ny stadsdel i Kungälv – Kongahälla. Rapporten sammanfattar vilka tekniska möjligheter som finns att tillgå för att radikalt minska energianvändningen i den nya stadsdelen.
Forskningsrapport

Utvärdering av nya aktiva tekniker för lågenergibyggnader

Avhandlingen undersöker två möjliga användningsområden av lågkvalitativ energi, PV/T (solel/solfångare) solfönster och hybridventilationssystem, i lågenergibyggnader. Den övergripande slutsatsen från ett energiperspektiv är att PV/T solfönstret fungerar dåligt jämfört med vanliga separata solenergikomponenter. Hybridventilationssystemet med de utvecklade värmeväxlarna har potential att vara ett intressant ventilationssystem när man bygger lågenergi hus eller renovering av bostadshus för att förbättra energieffektiviteten.
Visar 9 av 9 resultat.