Filter

Sortera efter

14 träffar

Fuktskaderisker vid tilläggsisolering i miljonprogrammet

Vid tilläggsisolering av bostäder är det viktigt att ta fuktskaderisker på allvar. Det gäller särskilt när det är frågan om isolering på ytterväggarnas insida.

Litteraturstudie över renovering av flerbostadshus

Artiklar, rapporter och avhandlingar som behandlar renovering av flerbostadshus i tempererat klimat har sammanställts med avsikt att ge en bra grund för fortsatt och mer djupgående forskning.

Beslutsprocessen för uppförande av lågenergihus inom allmännyttan

Intervjuer med tjugo allmännyttiga bostadsbolag visar att det inte finns några generella beslutsprocesser eller praxis vid beslut att uppföra lågenergihus. Bolagen har provat att bygga bättre än lagkraven och avser att fortsätta så. Behov av ett utökat, gemensamt och jämförbart beslutsstöd finns.

Utvärdering av ett LSS-boende byggt som passivhus

Ett LSS-boende, boende som ställer speciellt höga krav på inomhusmiljön, har uppförts som passivhus. En grundlig utvärdering av energianvändning och inomhusmiljö visar att det är fullt möjligt att bygga lågenergibyggnader för LSS-boenden och andra byggnader med högt ställda krav på inomhusmiljö.

Luftkvalitet i nya passiva och konventionella hus i Sverige

I denna studie utvärderades inomhusmiljön i nya passivhus och konventionella hus. Inomhusmiljön i passivhusen bedömdes som jämförbar eller bättre jämfört med konventionella hus och det svenska bostadsbeståndet som stort.

Inomhusluftkvalitet i det svenska bostadsbeståndet

I denna studie undersöktes inomhusluftkvaliteten för det svenska bostadsbeståndet och dess beroende av byggnadsegenskaper.

Hybridmetod för utvärdering - hållbar ombyggnation i svenska bostäder

Inom denna studie utvecklades en ny hybridmodell för att kvantifiera hållbarheten av ombyggnationsalternativ i svenska bostadshus.

Energiprestanda hos två flerfamiljshus med trästomme och passivhusteknik i Sverige

I det här dokumentet presenteras specifik energianvändning för två passiva flervåningshus i trä, hus 28 respektive hus 30 i kvarteret Portvakten Söder i Växjö och jämförs med kraven i BBR och rekommendationen för passivhus.

Upplevd luftkvalitet i franska bostäder

I denna studie utvärderades den upplevda inomhusluftkvaliteten (PIAQ) i förhållande till mätningar av luftföroreningar i franska bostäder. Studien visar på ett flertal samband mellan upplevd och uppmätt inomhusluftkvalitet.

Fördelning och variation av inomhustemperaturer i flerbostadshus med individuell mätning och debitering av uppvärmningskostnader - på byggnads-, lägenhets- och rumsnivå

Inomhustemperaturer uppmätta i alla sovrum och vardagsrum i totalt 419 lägenheter i 14 flerbostadshus från miljonprogrammet, med individuell mätning och debitering av uppvärmning, har analyserats och statistiska spridningsmått har tagits fram.

Energibesparing och inneklimateffekter av en adderad inglasning på en tegelfasad: fallstudie.

Effekter på energibesparing och termiskt inneklimat sommartid har undersökts vid inglasning av tegelfasad som en renoveringsåtgärd. Resultaten visar att en energibesparing kan uppnås och att man bör vidta temperatursänkande åtgärder på sommaren.

Regntäthet hos fasader med fasaddetaljer – En sammanfattning av tre fält- och laboratoriestudier

Resultat från både fält- och laboratoriemätningar av nya byggnader i Sverige visar att fasader med fasaddetaljer vanligtvis inte är regntäta.

En kylbaffelmodell

Denna artikel beskriver en beräkningsmodell med vilken man med hög noggrannhet kan bestämma effekt, luftflöde och tilluftstemperatur hos en aktiv kylbaffel.

Aktiva kylbafflars induktionskvot – Mätmetoder och inverkande parametrar

Artikeln presenterar tre nya metoder att mäta induktionskvoten hos aktiva kylbafflar samt identifierar vilka parametrar som påverkar densamma.
Visar 14 av 14 resultat.