Filter

Sortera efter

35 träffar

Vägledning för energikartläggning i fastighetsföretag

En vägledning inför första omgångens genomförande av EKL (enligt lagen om energikartläggning i stora företag) för aktörer som äger fastigheter. Vägledningen togs fram åt Energimyndigheten i samverkan med en arbetsgrupp och en referensgrupp.

Kvalitetssäkringssystem för energieffektivisering vid renovering

Ett kvalitetssäkringssystem för förbättrad inomhusmiljö och minskad energianvändning har anpassats till renoveringsprocessen med särskild inriktning på flerfamiljshus. Praktiska riktlinjer har utvecklats för att stödja fastighetsägare och chefer för bostadsbolag.

En uppdaterad byggvarudeklaration

Projektet innehåller en uppdatering av Byggvarudeklarationen i enlighet med förändrad lagstiftning, nya marknadskrav och digital informationshantering.

Biologisk mångfald i den täta staden

Denna informationsskrift skapades för att ge kunskap och inspiration kring gröna lösningar i den täta staden, med en vision om en grönare, mer attraktiv och hälsosam stad.

Bedömning av resurseffektiva byggnader

Rapporten lägger fram underlag för miljövärdering av energianvändning i bostadshus genom att ta fram energiformsfaktorer som grund till bedömning av kvaliteten på olika energislag. Energiformsfaktorerna används som en multiplikator på den köpta energin.

Färdplan för NZEBR och RES i Sverige

Rapporten innehåller en färdplan för implementeringen av näranollenergirenoveringar (NZEBR) och utbyggandet av förnyelsebara energikällor (RES) i Sverige.

Resurseffektiv användning av byggmaterial

Byggsektorn står för en stor del av samhällets resursanvändning och kan vara en motor i omställningen till en cirkulär ekonomi. Rapporten utvärderar vad som kan göras för att uppnå en mer resurseffektiv användning av byggmaterial i Sverige. I syfte att modernisera och utveckla Boverkets byggregler.

Varför investera i gröna lösningar med hög biologisk mångfald?

Rapporten är en vägledning för att sprida kunskap och erfarenheter om gröna lösningar i den täta staden. Här redovisas lärdomar och erfarenheter utifrån ett organisatoriskt perspektiv.

Ekosystemtjänster inom miljöcertifieringen

Detta projekt studerar förutsättningarna för att arbeta med ekosystemtjänster inom miljöcertifiering samt hur grönytefaktorn skulle kunna utgöra ett kompletterande verktyg.

Urbana ekosystemtjänster- Låt naturen göra jobbet

I forskningsprojektet C/O City har konkreta lösningar för att använda ekosystemtjänster i stadsutvecklingen skapats i syfte att maximera samhällsnyttan.

Kravspecifikation-Upphandling av värmeåtervinningssystem med FTX i befintliga flerbostadshus

En kravspecifikation har tagits fram för upphandling av värmeåtervinning med FTX i befintliga flerbostadshus.

Teknikupphandling av värmeåtervinningssystem i befintliga flerbostadshus Ny sida

En teknikupphandling av värmeåtervinning i flerbostadshus har genomförts. Projektet har: • demonstrerat systemlösningar för värmeåtervinning i sju flerbostadshus • fått fram fler leverantörer som erbjuder installation av värmeåtervinning • visat hur teknikupphandling kan driva på utvecklingen

Kvalitetssäkringssystem för energieffektivisering vid renovering

Ett kvalitetssäkringssystem för förbättrad inomhusmiljö och minskad energianvändning har anpassats till renoveringsprocessen med särskild inriktning på flerfamiljshus. Praktiska riktlinjer har utvecklats för att stödja fastighetsägare och chefer för bostadsbolag.

Färdplan för NZEBR och RES i Sverige

Rapporten innehåller en färdplan för implementeringen av näranollenergirenoveringar (NZEBR) och utbyggandet av förnyelsebara energikällor (RES) i Sverige.

En uppdaterad byggvarudeklaration

Projektet innehåller en uppdatering av Byggvarudeklarationen i enlighet med förändrad lagstiftning, nya marknadskrav och digital informationshantering.

Råd vid utredning av ventilationssystem i byggnader med innemiljöproblem – Version 1.0

Denna rapport är en fördjupning och förstärkning av SWESIAQ:s råd vid innemiljöutredningar. Dokumentet utgör stöd dels för den som genomför en ventilationsutredning, dels för den som beställer utredningen.

Robust LCA: Typologi över LCA-metodik

Inom projektet skapades en LCA-typologi för kartläggning av vilka vetenskapliga frågor som har besvarats i diverse LCA-studier genom konsekvens-LCA och bokförings-LCA. Typologin fungerar som ett stöd för att välja LCA-metodik.

Produktval av tappvattenarmaturer, kopplingar, ventiler, böjar och T-stycken för dricksvattentillämpningar tillverkade i blyinnehållande kopparlegeringar som t.ex. mässing

I denna studie skrevs en vägledning för produktval vid ny- och ombyggnation som stöd för hur avvikelser ska hanteras för blyinnehållande kopparlegeringar.

Robust användning av LCA - Policysammanfattning

Projektet Robust LCA är ett samarbete mellan NCC, IVL Svenska Miljöinstitutet, Cementa och Svenskt Trä med målet att nå konsensus kring metoder och användning av LCA. Styrgruppen har tillsammans kommit fram till ett antal ståndpunkter som beskriver hur robust användning av LCA i sektorn ska uppnås.

Resursindex för energi

Detta projekt syftar till att ta fram en ny metod för att värdera energiresurser med hänsyn till olika energislags hållbarhetsegenskaper. Resultatet är en ny metod för energiindex, som kan användas för att vägleda kring vilka energikrävande produktsystem som leder mot en mer hållbar utveckling.
Visar 20 av 35 resultat. Scrolla neråt för att se fler