Filter

Sortera efter

33 träffar

Om att upphandla en solcellsinstallation som fastighetsägare – viktiga val och praktiska exempel

Information om upphandling av solelanläggningar har sammanställts inom satsningen Sol i Väst, 2017. Handledningen riktar sig till fastighetsägare och beskriver utförligt upphandlingsprocessens olika och innehåller mallar och exempel på förfrågningsunderlag som har granskats av erfarna upphandlare.

Om att upphandla en solcellsinstallation i offentlig verksamhet – viktiga val och praktiska exempel

Information om offentlig upphandling av solelanläggningar har sammanställts inom satsningen Sol i Väst, 2017. Handledningen beskriver utförligt upphandlingsprocessens olika delar och innehåller mallar och exempel på förfrågningsunderlag som har granskats av erfarna upphandlare.

Installation och slutbesiktning av solelanläggningar

Här finns information om installation och slutbesiktning av solelanläggningar från satsningen Sol i Väst. Ett stort antal sätt att montera solcellsmoduler på tak och på mark beskrivs samt varför och hur man genomför en slutbesiktning när installationen är klar och anläggningen ska övertas av ägaren.

Urbana ekosystemtjänster- Låt naturen göra jobbet

I forskningsprojektet C/O City har konkreta lösningar för att använda ekosystemtjänster i stadsutvecklingen skapats i syfte att maximera samhällsnyttan.

Varför investera i gröna lösningar med hög biologisk mångfald?

Rapporten är en vägledning för att sprida kunskap och erfarenheter om gröna lösningar i den täta staden. Här redovisas lärdomar och erfarenheter utifrån ett organisatoriskt perspektiv.

Ekosystemtjänster inom miljöcertifieringen

Detta projekt studerar förutsättningarna för att arbeta med ekosystemtjänster inom miljöcertifiering samt hur grönytefaktorn skulle kunna utgöra ett kompletterande verktyg.

Resurseffektiv användning av byggmaterial

Byggsektorn står för en stor del av samhällets resursanvändning och kan vara en motor i omställningen till en cirkulär ekonomi. Rapporten utvärderar vad som kan göras för att uppnå en mer resurseffektiv användning av byggmaterial i Sverige. I syfte att modernisera och utveckla Boverkets byggregler.

Kravspecifikation-Upphandling av värmeåtervinningssystem med FTX i befintliga flerbostadshus

En kravspecifikation har tagits fram för upphandling av värmeåtervinning med FTX i befintliga flerbostadshus.

Teknikupphandling av värmeåtervinningssystem i befintliga flerbostadshus

En teknikupphandling av värmeåtervinning i flerbostadshus har genomförts. Projektet har: • demonstrerat systemlösningar för värmeåtervinning i sju flerbostadshus • fått fram fler leverantörer som erbjuder installation av värmeåtervinning • visat hur teknikupphandling kan driva på utvecklingen

Kvalitetssäkringssystem för energieffektivisering vid renovering

Ett kvalitetssäkringssystem för förbättrad inomhusmiljö och minskad energianvändning har anpassats till renoveringsprocessen med särskild inriktning på flerfamiljshus. Praktiska riktlinjer har utvecklats för att stödja fastighetsägare och chefer för bostadsbolag.

Färdplan för NZEBR och RES i Sverige

Rapporten innehåller en färdplan för implementeringen av näranollenergirenoveringar (NZEBR) och utbyggandet av förnyelsebara energikällor (RES) i Sverige.

En uppdaterad byggvarudeklaration

Projektet innehåller en uppdatering av Byggvarudeklarationen i enlighet med förändrad lagstiftning, nya marknadskrav och digital informationshantering.

Råd vid utredning av ventilationssystem i byggnader med innemiljöproblem – Version 1.0

Denna rapport är en fördjupning och förstärkning av SWESIAQ:s råd vid innemiljöutredningar. Dokumentet utgör stöd dels för den som genomför en ventilationsutredning, dels för den som beställer utredningen.

Robust LCA: Typologi över LCA-metodik

Inom projektet skapades en LCA-typologi för kartläggning av vilka vetenskapliga frågor som har besvarats i diverse LCA-studier genom konsekvens-LCA och bokförings-LCA. Typologin fungerar som ett stöd för att välja LCA-metodik.

Produktval av tappvattenarmaturer, kopplingar, ventiler, böjar och T-stycken för dricksvattentillämpningar tillverkade i blyinnehållande kopparlegeringar som t.ex. mässing

I denna studie skrevs en vägledning för produktval vid ny- och ombyggnation som stöd för hur avvikelser ska hanteras för blyinnehållande kopparlegeringar.

Robust användning av LCA - Policysammanfattning

Projektet Robust LCA är ett samarbete mellan NCC, IVL Svenska Miljöinstitutet, Cementa och Svenskt Trä med målet att nå konsensus kring metoder och användning av LCA. Styrgruppen har tillsammans kommit fram till ett antal ståndpunkter som beskriver hur robust användning av LCA i sektorn ska uppnås.

Resursindex för energi

Detta projekt syftar till att ta fram en ny metod för att värdera energiresurser med hänsyn till olika energislags hållbarhetsegenskaper. Resultatet är en ny metod för energiindex, som kan användas för att vägleda kring vilka energikrävande produktsystem som leder mot en mer hållbar utveckling.

Resurseffektiviserande åtgärder inom befintlig bebyggelse

Rapporten sammanfattar kunskapsläget för renoveringsåtgärder i flerbostadshus byggda mellan 1941-1980. De viktigaste åtgärderna som återfunnits är införande av FTX-system, renovering av klimatskalet samt individuell mätning och debitering av värme och varmvatten.

Produktkategoriregler för byggprodukter på internationell marknad

Inom denna studie utvecklades en internationellt gemensam operativ metodik för byggprodukters miljödeklarationer, och aspekter som det ännu inte har bildats samtycke kring identifierades.

Livslängdsdata samt återvinningsscenarion för LCA av byggnader

Projektet har tagit fram användbara data för hantering av livslängdsprediktion samt en metod för att beräkna byggnaders framtida miljöpåverkan från användningsskedet. Enligt den periodiseringsmetod som tagits fram periodiseras alla utbytesintervall upp till och med 100 år.
Visar 20 av 33 resultat. Scrolla neråt för att se fler