Filter

Sortera efter

27 träffar

Åtgärdsplan för energieffektivisering för företag

Har ditt företag gjort en energikartläggning men vet inte hur ni ska gå vidare? Då finns denna guide för att stötta ert arbete med att ta fram en åtgärdsplan.

Från energikartläggning till åtgärdsplan

Har ditt företag gjort en energikartläggning men vet inte hur ni ska gå vidare? Då finns denna guide för att stötta ert arbete med att ta fram en åtgärdsplan.

Kostnadseffektiv energi- och CO2-emissionsoptimering vid renovering

Rapporten beskriver en metodik för kostnadseffektiv energi- och CO2-emissionsoptimering vid byggnadsrenovering. Även mervärden såsom minskade driftkostnader, komfortförbättringar samt ökat värde av byggnaden analyseras .

Solcellssystem i svenska byggnader - Förutsättningar relaterade till lönsamhet och montage

Hur är byggnadsapplicerade och byggnadsintegrerade solcellssystem i Sverige monterade och hur ser lönsamheten ut för solceller i Sverige? Två undersökningar presenteras i en licentiatavhandling. Resultaten visar på generell utveckling mot mer rationella montage och ökad lönsamhet.

Solceller med tillhörande lagringsbatteri i flerbostadshus

Solceller i kombination med lagringsbatteri har undersökts som en möjlig åtgärd för flerbostadshus att uppfylla förslag på krav på byggnaders energiprestanda för år 2021. Studien visar att kraven uppfylls för samtliga undersökta uppvärmningssystem förutom frånluftsvärmepump utan att åtgärden behövs.

Renobuild – systematisk utvärdering av hållbarhet vid renovering

Förstudie: intervju med privata och offentliga aktörer i byggbranschen. Resultatet är ett excel-baserat verktyg som ger systematisk utvärdering av hållbarhet vid renovering.

Miljonprogramhusens framtid ur energisynpunkt

Förslag på energieffektiviseringsåtgärder i flerbostadshus byggda 1950-75 och vad det kostar.

ABC - ordlista för hållbart byggande

Det finns en rad olika organisationer, bedömningssystem, deklarationer och metoder inom området hållbart byggande. Här är en guide över vanliga begrepp och aktörer. Listan uppdateras efterhand – hör av dig till kontakt@ichb.se om det är något du saknar och vill ha en kortfattad förklaring till.

Investeringskalkyl för solceller

En modern, uppdaterad och allmänt accepterad kalkylmodell för solcellsinvesteringar i Sverige har utarbetats. Rapporten ger en detaljerad redogörelse för innehåll och funktion av programmet som är gratis att använda och finns för nedladdning på Mälardalens högskolas hemsida.

Inventering över befintliga affärsmodeller, möjligheter och utmaningar för byggnadsintegrerad solel, BIPV

Inventerat affärsmodeller specifikt lämpade för att hantera ekonomin kring byggnadsintegrerad solel (BIPV). Analys av drivkrafter i form av s.k. gröna värden och regelverk i ett antal fall där BIPV installerats för att dessa drivkrafter ska kunna användas i utvecklingen av nya affärsmodeller.

Miljontak - takrenovering med solceller

I en förstudie har möjligheter och hinder för samtidig takrenovering och installation av solceller undersökts och konceptlösningar för renovering med prefabricerade takelement har analyserats och beskrivits.

Rätt och riktigt - med fokus på energieffektivitet vid renovering och drift av flerbostadshus

Rätt och riktigt - med fokus på energieffektivitet vid renovering och drift av flerbostadshus är en handbok som har tagits fram eftersom många flerbostadshus är i ett stort behov av renovering, vilket är ett utmärkt tillfälle att samtidigt energieffektivisera.

Energieffektiviseringspotentialer i professionella kök - Restaurangkök

En kartläggning av energianvändningen i ett restaurangkök i ett varuhus har genomförts. Resultatet visar en möjlig energibesparing på 14% vid ombyggnad.

Livslängdsdata samt återvinningsscenarion för LCA av byggnader

Projektet har tagit fram användbara data för hantering av livslängdsprediktion samt en metod för att beräkna byggnaders framtida miljöpåverkan från användningsskedet. Enligt den periodiseringsmetod som tagits fram periodiseras alla utbytesintervall upp till och med 100 år.

Fuktsäkerhet hos höga träfasader

Denna rapport är en del av projektet " Tall timber facades" som finansierats av European WoodWisdomNet research programme. Rapporten hänvisar till några svenska arbeten med avseende på fuktsäkerhet i konstruktionsdetaljer.

Frukostseminarium med ICHB 31 maj

Hjälp, vi läcker hållbarhet! Det är temat för ett frukostseminarium med Informationscentrum för hållbart byggande den 31 maj. Kom och lyssna och delta med dina idéer och erfarenheter.

Energieffektivt ljus i boendemiljö

Energieffektiva LED-belysningslösningar har utvecklats, testats och utvärderats i två kvarter i Stockholm. Resultatet visar på att LED med styrning med stor marginal kan halvera energiförbrukningen.

Miljö- och kostnadsanalys av byggnader – betydelsen av sekundära effekter

En metod som möjliggör jämförelser mellan olika designalternativ med avseende på miljöpåverkan och kostnader har utvecklats och utvärderats. Metoden har använts för jämförelse av olika isoleringstjocklekar i nyproducerade väggar.

Reglerna för nära-nollenergihus

I rapporten analyseras olika sätt att formulera energikrav i byggreglerna inför implementeringen av det reviderade direktivet för byggnaders energiprestanda. En slutsats är att det är lämpligare att byggreglerna avser använd energi istället för köpt energi för att säkerställa bra energiprestanda.

Utredning av kostnadsoptimal energieffektivisering i befintliga flerbostadshus

I denna rapport beräknas ekonomiska konsekvenser av olika kombinationer av energieffektiviseringsåtgärder och konvertering av uppvärmningssystem i befintliga flerbostadshus. Allra bäst ekonomiskt utfall erhölls vid installation av bergvärmepump i kombination.
Visar 20 av 27 resultat. Scrolla neråt för att se fler