Filter

Sortera efter

31 träffar

Renobuild – systematisk utvärdering av hållbarhet vid renovering

Förstudie: intervju med privata och offentliga aktörer i byggbranschen. Resultatet är ett excel-baserat verktyg som ger systematisk utvärdering av hållbarhet vid renovering.

Energieffektiviserande ytterväggsrenoveringslösningar för flerfamiljshus

Här utvärderas energieffektiviserande renoveringslösningar för ytterväggar i ett examensarbete. Studien innefattar tilläggsisolering med mineralull och ny ventilerad fasad, förbättring av fönster och lufttätning.

LCA av byggsystem visar klimatpåverkan

År 2045 ska nettoutsläppen av växthusgaser vara noll enligt Sveriges miljömål. För byggsektorn, där material och byggande idag kan ge större utsläpp än uppvärmning, finns stora möjligheter att få ner koldioxidutsläppen. Det visar en IVL-rapport om olika byggsystem.

Litteraturstudie över renovering av flerbostadshus

Artiklar, rapporter och avhandlingar som behandlar renovering av flerbostadshus i tempererat klimat har sammanställts med avsikt att ge en bra grund för fortsatt och mer djupgående forskning.

Klimatpåverkan från byggprocessen

Rapporten har starkt bidragit till att bygga upp branschens kunskap kring byggprocessers klimatpåverkan (byggmaterialproduktion, transporter och byggandet i sig). Detta kan inte anses vara allmänt känt i branschen då rapporten publicerades.

Solel och Klimatpåverkan

Ett PM som problematiserar klimatpåverkan från användning av solceller generellt och i Sverige har tagits fram av branschföreningen Svensk solenergi. Slutsatsen är att installation av solcellsanläggningar i Sverige ur ett nordiskt perspektiv ger minskade utsläpp av koldioxid i atmosfären.

Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg, BM1.0 - ett branschgemensamt verktyg

Just nu finns starka drivkrafter att minska klimatbelastning i byggskedet där byggmaterialtillverkning, transport och uppförande av byggnader ingår. När många förvänts utföra beräkningar är tillgången till enkla verktyg och metoder avgörande. Byggsektorns Miljöberäkningsverktyg är ett sådant verktyg

Livscykelanalysbaserade miljökrav för byggnadsverk - En verktygslåda för att ställa miljökrav

För att nå klimatmålen till 2045 krävs kraftiga åtgärder inom bl.a. byggsektorn. Då klimatpåverkan från byggproduktion är en stor del av den totala klimatpåverkan behöver åtgärder genomföras. Insikten har nått såväl lagstiftare som marknad. Drivkrafterna att ställa klimatkrav är nu väldigt starka.

Klimatpåverkan för byggnader med olika energiprestanda

Bygglagstiftningen utvecklas mot lågenergibyggande. Därför blir det viktigt att fokusera på själva byggandets klimatpåverkan från byggmaterial, transporter, byggproduktion etc. Eftersom denna del inte längre är försumbar i förhållande till driftens påverkan.

Litteraturgenomgång om sprayad PUR-isolering och SIPs

Litteratursammanställning för att ta reda på vad vi känner till om sprayad PUR-isolering och SIPs i Sverige.

Energi och klimateffektiva byggsystem - Miljövärdering av olika stomalternativ

Utvärdering av skillnaden i miljöpåverkan mellan trä- och betongstomme för brf.Viva. Medvetna val gör att det går att minska påverkan från betongen.

En uppdaterad byggvarudeklaration

Projektet innehåller en uppdatering av Byggvarudeklarationen i enlighet med förändrad lagstiftning, nya marknadskrav och digital informationshantering.

Byggandets klimatpåverkan. Livscykelberäkning av klimatpåverkan för ett nyproducerat flerbostadshus med massiv stomme av trä

Rapporten är en studie ur livscykelperspektiv gällande klimatpåverkan för ett nybyggt flerbostadshus med flera våningar med en stomme av trä. Resultatet visar att 38 % av växthusgasutsläppen uppstår under byggprocessen, främst genom produktion av betong för grund, garage och källare.

Robust LCA: Typologi över LCA-metodik

Inom projektet skapades en LCA-typologi för kartläggning av vilka vetenskapliga frågor som har besvarats i diverse LCA-studier genom konsekvens-LCA och bokförings-LCA. Typologin fungerar som ett stöd för att välja LCA-metodik.

Robust användning av LCA - Policysammanfattning

Projektet Robust LCA är ett samarbete mellan NCC, IVL Svenska Miljöinstitutet, Cementa och Svenskt Trä med målet att nå konsensus kring metoder och användning av LCA. Styrgruppen har tillsammans kommit fram till ett antal ståndpunkter som beskriver hur robust användning av LCA i sektorn ska uppnås.

Resursindex för energi

Detta projekt syftar till att ta fram en ny metod för att värdera energiresurser med hänsyn till olika energislags hållbarhetsegenskaper. Resultatet är en ny metod för energiindex, som kan användas för att vägleda kring vilka energikrävande produktsystem som leder mot en mer hållbar utveckling.

Produktkategoriregler för byggprodukter på internationell marknad

Inom denna studie utvecklades en internationellt gemensam operativ metodik för byggprodukters miljödeklarationer, och aspekter som det ännu inte har bildats samtycke kring identifierades.

CITyFiED – Utvärderingsmetod för Linero som fallstudie

Inom denna studie skapades en holistisk metod för att utvärdera hållbarheten för CITyFiED:s fallstudieområde Linero i Lund.

Livslängdsdata samt återvinningsscenarion för LCA av byggnader

Projektet har tagit fram användbara data för hantering av livslängdsprediktion samt en metod för att beräkna byggnaders framtida miljöpåverkan från användningsskedet. Enligt den periodiseringsmetod som tagits fram periodiseras alla utbytesintervall upp till och med 100 år.

Fuktsäkerhet hos höga träfasader

Denna rapport är en del av projektet " Tall timber facades" som finansierats av European WoodWisdomNet research programme. Rapporten hänvisar till några svenska arbeten med avseende på fuktsäkerhet i konstruktionsdetaljer.
Visar 20 av 31 resultat. Scrolla neråt för att se fler