Filter

Sortera efter

45 träffar

Verktyg för att utvärdera renoveringsalternativ med avseende på hållbarhet

Ett stort antal verktyg för olika hållbarhetsaspekter kombineras med syfte att skapa ett mer komplett verktyg som väger samman och utvärderar olika vägvals påverkan vid renoveringsprocessen.

Tema: Bygga nytt & Bygga till

Tema: Hållbara material

Tema: Bygga nytt & Bygga till

Tema: Renovering & Underhåll

Tema: Renovering & Underhåll

Tema: Hållbara material

Tema: Bygga nytt & Bygga till

Tema: Renovering & Underhåll

Tema: Hållbara material

Bygg miljösmart med en livscykelanalys

Ett nytt husbygge innebär en rad moment som alla har en miljöpåverkan. Naturresurser ska utvinnas för bygget och när det är dags för rivning måste materialet omhändertas på något vis. Genom att använda en livscykelanalys kan du ta reda på hur du bygger riktigt klimatsmart, idag och inför framtiden.

Metoder för att bedöma klimatpåverkan i bygg- och fastighetssektorn

Metoder för bedömning av klimatpåverkan i bygg- och fastighetssektorn analyseras. Metodernas syfte, omfattning, systemgräns mm. beskrivs för att hjälpa beställare att välja lämplig bedömningsmetod för det aktuella projektet.

Test av verktyg för utvärdering av hållbarhetsaspekter vid renovering

Ett verktyg som utvärderar total hållbarhet för olika renoveringsalternativ testades i tre verkliga fall. Metoden visar att en liten ökning i kostnaden ger stora positiva effekter på social och ekologisk hållbarhet på lång sikt.

Hållbar renovering av miljonprogrammets fasader – textilarmerad betong

Är det möjligt att använda textilarmerad betong vid renovering av miljonprogrammets fasader? Hur påverkas förbrukning av icke förnyelsebara resurser, klimat, livscykelkostnader, sociala faktorer och kulturhistoriska värden?

Renobuild – systematisk utvärdering av hållbarhet vid renovering

Förstudie: intervju med privata och offentliga aktörer i byggbranschen. Resultatet är ett excel-baserat verktyg som ger systematisk utvärdering av hållbarhet vid renovering.

Energieffektiviserande ytterväggsrenoveringslösningar för flerfamiljshus

Här utvärderas energieffektiviserande renoveringslösningar för ytterväggar i ett examensarbete. Studien innefattar tilläggsisolering med mineralull och ny ventilerad fasad, förbättring av fönster och lufttätning.

LCA av byggsystem visar klimatpåverkan

År 2045 ska nettoutsläppen av växthusgaser vara noll enligt Sveriges miljömål. För byggsektorn, där material och byggande idag kan ge större utsläpp än uppvärmning, finns stora möjligheter att få ner koldioxidutsläppen. Det visar en IVL-rapport om olika byggsystem.

Litteraturstudie över renovering av flerbostadshus

Artiklar, rapporter och avhandlingar som behandlar renovering av flerbostadshus i tempererat klimat har sammanställts med avsikt att ge en bra grund för fortsatt och mer djupgående forskning.

Klimatpåverkan från byggprocessen

Rapporten har starkt bidragit till att bygga upp branschens kunskap kring byggprocessers klimatpåverkan (byggmaterialproduktion, transporter och byggandet i sig). Detta kan inte anses vara allmänt känt i branschen då rapporten publicerades.

Solel och Klimatpåverkan

Ett PM som problematiserar klimatpåverkan från användning av solceller generellt och i Sverige har tagits fram av branschföreningen Svensk solenergi. Slutsatsen är att installation av solcellsanläggningar i Sverige ur ett nordiskt perspektiv ger minskade utsläpp av koldioxid i atmosfären.
Visar 20 av 45 resultat. Scrolla neråt för att se fler