Filter

Sortera efter

10 träffar

Bygg energieffektivt – kunskapen finns!

Det går att bygga energieffektiva byggnader med god arkitektur och hög komfort. Byggbranschens aktörer kan ta egna initiativ för att uppföra energieffektiva byggnader tycker författarna.

Energiboken – kunskapsläge och forskningsfront

Boken är en sammanställning av kunskapsläget på energiområdet inom bebyggelsen i slutet av 1990-talet. Den består av rapporter från experter och forskare inom eller i anslutning till energiområdet.

Energieffektiviserande ytterväggsrenoveringslösningar för flerfamiljshus

Här utvärderas energieffektiviserande renoveringslösningar för ytterväggar i ett examensarbete. Studien innefattar tilläggsisolering med mineralull och ny ventilerad fasad, förbättring av fönster och lufttätning.

Energieffektivisering vid renovering av rekordårens flerbostadshus

Litteraturstudie om lagkrav och projekt inom Europa för prefabricerade flerbostadshus har sammanställts i syfte att underlätta inför omfattande renoveringar med fokus på energibesparing.

Att tilläggsisolera hus – fakta, fördelar och fallgropar

Intresset för att tilläggsisolera sitt hus ökar och denna skrift har som syfte att öka kunskapen för husägare, energi- och klimatrådgivare samt övriga intressenter som vill veta mera om isolering.

Veckokrönika: Hållbarhetsarbetet är ett lagspel

För att nå ett hållbart byggande och miljö- och klimatmålen behöver branschen arbeta tillsammans över kompetens- och traditionsgränser. För att lyckas krävs gemensamma lösningar på stora, ofta komplexa frågeställningar.
Hållbarhet kräver lagspel. Foto: Mostphotos

Effektreglering smart elnät

Tester och utvärderingar av hur energilager för smarta elnät fungerar har genomförts. Resultatet visar på att energilager i verklig drift kan utjämna eleffektuttaget och dessutom ha fördelar då det kan minska den reaktiva effekten.

Projekt Skeppsholmen

10 delprojekt har genomförts för att lyfta fram svensk energieffektivisering på en publik arena. Projektet har skapat konkreta demonstrationer inom allt från laddningsmöjligheter för elfordon till visualisering av energiförbrukning.

Effekthantering i lokaler: Påverkan på eleffekttoppar genom elbilsladdstationer och energilager

Förstudien ger en helhetsbild över eleffektfrågan i lokaler, idag och i en närmare framtid, med hänsyn till nya tjänster och lösningar såsom laddning av elbilar och energilagring.

Effektstyrning Skeppsholmen

Ett underlag för framtida beslut angående energi- och kostnadseffektivisering av fjärmvärmeanvändningen på Skeppsholmen har tagit fram och två åtgärdsalternativ presenteras.
Visar 10 av 10 resultat.