Filter

Sortera efter

52 träffar

Sänkning av returtemperaturer genom laststyrning

Distribuerat styrsystem används för att se effekter på returtemperaturer från fjärrvärmecentraler under laststyrning. Samarbete mellan ”intelligenta” fjärrvärmecentraler kan ge positiva effekter utan att komforten försämras.

Olika metoder för effektutjämning av fjärrvärme

Ackumulering av tappvarmvatten och andra metoder för effektutjämning av fjärrvärme har utretts via simuleringar. Det visas att ackumulering av tappvatten på natten sänker den abonnerade effekten för byggnaden och att investeringen är lönsam i ett livscykelkostnadsperspektiv.

Demonstrationsprojekt inom effekt och laststyrning

En demonstrationsinstallation har gjorts i två fjärrvärmesystem i syfte att studera operatörskontrollerad styrning av effekt- och energiuttag. Projektet visar att fastigheternas energiförbrukning sänks utan att komforten försämras.

Kompletterande styrsystem för vattenburna värmesystem

Kompletterande styrsystem för vattenburna värmesystem kartläggs och det undersöks hur de används. Det visas att styrsystemen idag används i relativt liten skala men efterfrågan väntas öka då manuella justeringar av värmesystemet kräver mycket tid och uppföljning.

TV-kameran avslöjar rörens hemligheter

Tröga avlopp, läckage eller installationer som strular – att hålla koll på fastighetens rörsystem är inte det lättaste för fastighetsägare och bostadsrättsföreningens styrelse. Men med en miniatyrkamera går det att inspektera rören från insidan och därmed få underlag för underhåll och renovering.

Systemlösningar för att nyttja byggnaders värmetröghet

Genom att utnyttja värmelagring och värmetröghet i byggnader kan en jämnare drift uppnås och därmed finns potential att spara både energi och effekt.

Nu skrotar vi skräpet

Det finns flera enkla sätt att minska avfallet i våra flerbostadshus. Göteborgs Stad har här tagit fram checklistor och praktiska råd till bostadsbolag och bostadsrättsföreningar som vill förebygga avfall och få mer pengar över till annat.

Tema: Renovering & Underhåll

Tema: Energi

Tema: Bygga nytt & Bygga till

Tema: Hållbara material

Tema: Bo & Trivas

Behovsstyrd ventilation och värmeåtervinning i bostadshus

Behovsstyrd ventilation i ett bostadshus kan minska värmebehovet med 15–25%. För att inte innemiljön ska äventyras måste rätt styrparametrar väljas. En kombination av CO2, temperatur och fukt är att föredra.

Solcellssystem i svenska byggnader - Förutsättningar relaterade till lönsamhet och montage

Hur är byggnadsapplicerade och byggnadsintegrerade solcellssystem i Sverige monterade och hur ser lönsamheten ut för solceller i Sverige? Två undersökningar presenteras i en licentiatavhandling. Resultaten visar på generell utveckling mot mer rationella montage och ökad lönsamhet.

Viktiga val och praktiska exempel för fastighetsägar vid upphandling av solcellsinstallatione

Information om upphandling av solelanläggningar har sammanställts inom satsningen Sol i Väst, 2017. Handledningen riktar sig till fastighetsägare och beskriver utförligt upphandlingsprocessens olika och innehåller mallar och exempel på förfrågningsunderlag som har granskats av erfarna upphandlare.

Så skapar du klimatengagemang i din BRF

Många bostadsrättsföreningar vill vidta lönsamma energi- och klimatåtgärder men kommer inte igång. Projektet Hammarby Sjöstad 2.0 involverar 50 bostadsrättsföreningar för att bland annat minska energianvändningen med 50 procent i området. Såhär gör de för att skapa engagemang.

FTX-projekt i Kvinneby gav goda resultat

Bättre ventilation, behagligare inneklimat och minskad energianvändning för uppvärmning på över 20 procent. Det blev resultatet av installation av FTX-ventilation i två hyresfastigheter i miljonprogramsområdet Kvinneby.

Från självdrag till FTX – så ventileras huset

Det finns flera olika typer av ventilation – här redogör vi för fem olika principer för lufttillförsel till hus.

Guide Tilläggsisolering

Tilläggsisolering är ett bra sätt att spara energi och få en skönare och tystare inomhusmiljö. Men ska man isolera insidan eller utsidan? Källare och vind? Här har vi samlat en mängd bra information som hjälper dig att fatta hållbara beslut.

Kom igång som kilowattjägare!

Energikalkyl och energikartläggning – det är bra redskap för att börja jaga kilowatt där hemma. Lägre energianvändning både minskar klimatavtrycket från ditt boende och trimmar elräkningen. Här är 11 tips för att komma igång som kilowattjägare.
Visar 20 av 52 resultat. Scrolla neråt för att se fler