Filter

Sortera efter

12 träffar

Renobuild – systematisk utvärdering av hållbarhet vid renovering

Förstudie: intervju med privata och offentliga aktörer i byggbranschen. Resultatet är ett excel-baserat verktyg som ger systematisk utvärdering av hållbarhet vid renovering.

Biologisk mångfald i den täta staden

Projektet BiodiverCity har utvecklat produkter, tjänster och processer som främjar och ökar stadens biologiska mångfald. Denna skrift bygger i stor utsträckning på erfarenheter från ett 20-tal biotopanläggningar som byggts och utvärderats under åren 2012-2017 i Malmö inom projektet.

Fuktförhållanden i välisolerade takkonstruktioner – fältmätningar

Fyra takkonstruktioner har undersökts med avseende på fukt och risk för mögelpåväxt. Studien visar varken på mögelpåväxt eller direkt risk för mögelpåväxt i de studerade takkonstruktionerna.

Typgodkänd krypgrund håller fukten borta

En krypgrundskonstruktion ska bland annat vara fuktsäker. Den ska även säkerställa att mögellukt och radon från marken inte tränger upp i byggnaden. Sedan 2006 finns det en välisolerad lösning med värmeisolering på mark och grundmur, god lufttäthet och undertryckshållning som gör det säkert att bygg

RedVent. Avstängd ventilation på natten: risker och möjligheter

I projektet har studerats hur nattlig avstängning påverkar inomhusmiljön i ett klassrum i en skola. I det studerade klassrummet påverkade detta inte signifikant inomhusluftkvaliteten i klassrummet under skoltiden.

Totalmetodikens marknadspotential och affärsmöjligheter

Totalmetodiken är en arbetsmetod som hjälper fastighetsägare att identifiera företagsekonomiska möjligheter för energieffektivisering i lokalbyggnader. Rapporten ger en översikt över marknadspotentialen för Totalmetodiken genom idéer om nya affärsmöjligheter för olika nyckelaktörer.

Termiskt klimat och luftkvalitet i svenska grundskolor vintertid: En undersökning av skolbarnens upplevelse

Termiskt klimat och luftkvalitet studerades i fem svenska lågstadieklassrum under vintern 2015/16. Resultatet visade bl a att barn typiskt tycks föredra något lägre inomhustemperaturer än vuxna.

Energibesparande åtgärder på fönster i byggnader med stort kulturvärde

I byggnader med stort kulturvärde har 17 energibesparande åtgärder genomförts. Målet var att samtidigt ta tillvara kulturhistoriska värden och projektet visar på att vissa åtgärder är acceptabla men att de flesta inte kan genomföras utan att de kulturhistoriska värdena försämras.

Energiberäkningar - Avvikelser mellan projekterat och uppmätt energibehov

I denna rapport identifieras orsaker till avvikelser mellan projekterat och uppmätt energibehov. Dessutom beskrivs vad som görs idag och vad mer som bör göras för att minimera avvikelserna.

Fettavskiljning och värmeåtervinning i storköksventilation

Rapporten ger en överblick över de olika teknikerna för fettavskiljning i storköks ventilationssystem samt hur fastighetsägarna upplever de olika teknikerna

Den hållbara Skolstaden

Projektet har genomförts för att skapa ett föredöme för hur kommuner kan bedriva energieffektivisering i skolor. Detta har skett genom 4 parallella projekt där allt från engagemang bland elever och personal till tekniska åtgärder genomförts.

Energieffektivisering av skolbyggnader genom behovsstyrd ventilation

Examensarbetet visar hur beläggningen av klassrum ser ut på Furutåskolan i Växjö. Resultaten från studien om beläggning av klassrum används sedan för att räkna ut energiförbrukningen i skollokaler.....
Visar 12 av 12 resultat.