Filter

Sortera efter

174 träffar

Vidareutveckling av metoder för idrifttagning och driftuppföljning

Erfarenheter från om- och nybyggnader av flerbostadshus visar ofta att de inte uppfyller förväntad energiprestanda. Främst påträffas brister inom värme- och ventilationssystemen.

Metodik - Uppföljning av VVS-tekniska system och energianvändning

Test och vidareutveckling av den så kallade Pia-metoden (KTH) har genomförts. Metoden stödjer uppföljning av medieförbrukning och funktioner hos VVS-installationerna genom intensiv trendloggning och interaktiv analys.

Utbyte av golvbrunnar i våtrum

Metoder för byte av golvbrunnar i de vanligaste typerna av bjälklag i bostäder redovisas. Resultaten visar på viktiga skillnader i arbetstid men också i arbetsmiljö.

Framtida lågenergibyggnader

Projektet syftar till att övervinna hinder kopplade till energieffektivisering i flerbostadshus i Europa.

Förutsättningar för renovering av flerfamiljshus uppförda innan 1945

Tidigare renoveringar kartläggs och renoveringsbehovet beskrivs för flerfamiljshus i Göteborg uppförda före 1945. Underlag för riktlinjer för nya åtgärder redovisas.

Kompletterande styrsystem för vattenburna värmesystem

Kompletterande styrsystem för vattenburna värmesystem kartläggs och det undersöks hur de används. Det visas att styrsystemen idag används i relativt liten skala men efterfrågan väntas öka då manuella justeringar av värmesystemet kräver mycket tid och uppföljning.

Ventilation i energieffektiva flerbostadshus

Slarv och okunskap i design och montage av tilluftssystemet skapar ljud- och dragproblem. Här föreslås upplägg på Designguide Ventilation i energieffektiva flerbostadshus vilket ger stöd vid exempelvis upphandling.

Jämförelse av FX- och FTX-system för ventilation av flerbostadshus

FX-system och FTX-system har jämförts med varandra avseende olika aspekter som systemuppbyggnad, komplexitet, robusthet, luftkvalitet, underhåll och energiekonomi.

HSB-FTX för flerbostadshus - funktion och besparing

Många energibesparande åtgärder sänker energianvändningen, men påverkar knappt effektbehovet. En lösning som utvärderas här är att minska behovet av avfrostning i ventilationen, genom att förvärma inkommande ventilationsluft.

Analys av värmeöverföring i ventilerade vindar

Fukt i kallvindar är ofta ett problem. Att beräkna och förutse problemen är svårt. Här kan du lära dig om hur värmen, fukttransporten och luftrörelserna ser ut vid olika simuleringar.

Åtgärder mot radon i bostäder

Hur går du som husägare tillväga för att ta reda på om du har för hög radonhalt i din bostad och hur åtgärdar du sedan problemet på bästa sätt? Här hittar du verktygen som hjälper dig hålla koll och sänka ett för högt radonvärde.

Vägledning om livscykelanalys för byggnader

Livscykelanalys (LCA) är en metod för att beräkna miljöpåverkan under en produkts hela livscykel. Här får du möjlighet att lära dig hur det går till att ta fram en LCA för en byggnad och vad du som beställare ska tänka på.

VVC-förluster i flerbostadshus

Hur stora är VVC-förlusterna i flerbostadshus? Vilka faktorer inverkar på förlusternas storlek? Här presenteras resultatet av en mätning i 12 flerbostadshus.

Vattenskadeundersökningen 2016

Vattenskador kostar för närvarande fastighetsägare mer än 6 miljarder kronor per år och målet med arbetet är att undersöka orsakerna till dessa skador. En vattenskaderapport sammanställs varje år.

Säkra köket mot vattenskador

Vattenskador i kök har ökat och är nu nästan lika många som vattenskador i badrum. En orsak kan vara att det installeras fler vattenanslutna apparater. Drygt 70 % av vattenskador i kök kan härledas till installationer i diskbänksskåpet.

Bygg Badrummet Rätt

Våtrummet är ett tekniskt komplicerat utrymme och en skadedrabbad del av bostaden. Här presenteras genomtänkta typlösningar för våtrum byggda i trä. Avsnitten om planering och samordning kan användas för alla typer av våtrum.

Installationssystem i energieffektiva byggnader

Energieffektiva byggnader har mycket låga värmeeffektbehov vilket leder till att även små fel får större relativ betydelse. Behovet av att i detalj beskriva, undersöka och analysera detta är stort.

Verktyg för att utvärdera renoveringsalternativ med avseende på hållbarhet

Ett stort antal verktyg för olika hållbarhetsaspekter kombineras med syfte att skapa ett mer komplett verktyg som väger samman och utvärderar olika vägvals påverkan vid renoveringsprocessen.

En socioekonomisk analys av investeringsarbetet i Vivalla

Vid upphandling av ett större renoveringsprojekt genomfördes en beräkning av kostnader och vinster med kravställning på sociala faktorer. Samhällsekonomiska vinster har kunnat påvisas.

Idrifttagning av installationssystem i Stockholmsprojektet

Mätdata från Stockholmsprojektet visade stora skillnader mellan verklig och avsedd funktion för byggnaderna. Därför genomfördes aktiv driftuppföljning.
Visar 20 av 174 resultat. Scrolla neråt för att se fler