Filter

Sortera efter

64 träffar

Skadeförebyggande processer och teknik för minskade vattenskador i byggnader

Aktuella mätningar och beräkningar av vattenskador som sker i byggnader i Sverige visar att kostnaden för att reparera skadorna kan vara cirka 10 miljarder kronor per år. Vad kan man göra åt detta?

Miljöstyrning av renoveringsprocessen

Här presenteras en processmetodik med tillhörande verktyg för miljöstyrning vid renovering i samverkan med företag. Här avses inte miljöstyrning endast av energifrågor utan det inkluderas även innemiljöfrågor, materialval, m.m.

Fönsterrenoveringsdagen – fönstren i fokus 30 maj

Ljusinsläpp, värmeisolering, estetiska värden och hållbarhet – när det kommer till fönster finns många viktiga aspekter att ta hänsyn till. Torsdag 30 maj firas Fönsterrenoveringens dag – ett bra tillfälle att skänka husets fönster lite extra omtanke!

Egen el med solceller – företag, föreningar och organisationer

Solceller blir en allt billigare investering och allt oftare lönsam även för mindre aktörer. Som en mindre aktör kan det vara svårt att veta var man ska börja och därför finns här broschyren som stöd.

Solceller för bostadsrättsföreningar

Det kan vara ett stort steg att ta ett investeringsbeslut om solceller för en bostadsrättsförening. Här får du tips och råd om vad som är bra att tänka på när din bostadsrättsförening står inför beslut.

”Soluppgång” över Sverige

Antalet nätanslutna solcellsanläggningar ökade med drygt 67 procent mellan 2017 och 2018. Det visar statistik från Energimyndigheten. Fortsatt installationsstöd för solceller, enklare ansökan och en ny guide om solceller i flerbostadshus underlättar inför en satsning på solel.

"Hållbarhet i din BRF gör dig lycklig!"

Tillit och ansvar - det är stora ord, men helt avgörande för arbetet i en bostadsrättsförening. Henry Muyingo, forskare och lärare på KTH, pratar om känslor och psykologiska faktorer för hållbarhetsarbete i bostadsrättsföreningar.

eBVD ger dig koll på husets innehåll

Vad ingår egentligen i byggmaterialen som byggs in i mitt hus? En digital byggvarudeklaration kan ge svaret. Systemet är kostnadsfritt att använda för beställare som vill ställa miljökrav inför en renovering eller tillbyggnad.

Checklistor för minskade värmekostnader

Hur gör man för att på ett klokt och hållbart sätt minska energibehovet i ett hus? Det är en fråga som berör oss alla. Några patentlösningar finns inte, men här listar vi några saker att tänka på när det gäller energismart renovering och underhåll av hus.

Ekonomiska effekter relaterade till åtgärder i bostadsområden

En beskrivning och analys av företagsekonomiska aspekter av sociala och fysiska renoveringsåtgärder. Återställning är viktigare än storskalig förnyelse och bör förenas med kontinuerliga sociala insatser för att bli lönsamma och hållbara.

Ekonomiska aspekter på renoveringar av bostäder

Här beskrivs översiktligt ett antal olika företagsekonomiska aspekter som kan vara relevanta vid bedömning av vilka renoveringsåtgärder som ska genomföras – och när de ska genomföras.

Affären Gårdsten – Uppdatering om förnyelsens lönsamhet

I Gårdsten gjordes en omfattande renovering som utvärderades. 10 år efter starten värderades samhällsnyttan större än företagsinvesteringen. Efter 15 år gick det att se att det även skulle leda till företagsekonomisk vinst.

Behovsstyrd ventilation och värmeåtervinning i bostadshus

Behovsstyrd ventilation i ett bostadshus kan minska värmebehovet med 15–25%. För att inte innemiljön ska äventyras måste rätt styrparametrar väljas. En kombination av CO2, temperatur och fukt är att föredra.

Affären Gårdsten - Var förnyelsen lönsam?

Tio år efter renoveringsstarten av Gårdsten gjordes en utvärdering. Den visade att samhällsnyttan var större än företagsinvesteringen.

Ventilera rätt!

Om du ventilerar din bostad rätt kan du minska dina energikostnader, få en bättre inomhusmiljö samt minska klimatpåverkan från ditt boende.

Behovsstyrd ventilation med värmeåtervinning

Denna studie syftar till att utvärdera värmeåtervinning med behovsstyrning som en åtgärd för att både minska energianvändning och förbättra och säkerställa innemiljön.

Boendes acceptans av omfattande energirenovering av flerbostadshus

Vilka orsaker finns till att boende accepterar eller inte accepterar renoveringar med omfattande energiåtgärder?

Konsekvenser av gap mellan simulerad & uppmätt energianvändning vid renovering

Detta arbete har kartlagt vilka huvudparametrar som har störst osäkerhet under en energisimulering och inom vilka intervall dessa parametrar varierar. Metoder för att förbättra träffsäkerheten hos energisimuleringar har också utvecklats.

Energiåtgärder för EU:s kulturbyggnaders hållbarhet

Främsta målet i projektet är ett webbaserat beslutsstödsystem för bedömning och urval av energieffektiviserande åtgärder i historiska stadskärnor, samt material och tekniker kompatibla med kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

Hållbar renovering av miljonprogrammets fasader – textilarmerad betong

Är det möjligt att använda textilarmerad betong vid renovering av miljonprogrammets fasader? Hur påverkas förbrukning av icke förnyelsebara resurser, klimat, livscykelkostnader, sociala faktorer och kulturhistoriska värden?
Visar 20 av 64 resultat. Scrolla neråt för att se fler