VVC-förluster i flerbostadshus

Hur stora är VVC-förlusterna i flerbostadshus? Vilka faktorer inverkar på förlusternas storlek? Här presenteras resultatet av en mätning i 12 flerbostadshus.

VVC-förlusterna i flerbostadshus antas ofta vara av mindre betydelse. I praktiken kan dock VVC-förlusterna vara betydande - i vissa fall kan de vara lika stora som hela energibehovet för varmvatten. VVC-förluster uppmättes under perioden mars 2014 till maj 2015 i tolv flerbostadshus. Detta i syfte att kartlägga hur stora VVC-förlusterna är, samt identifiera de främsta faktorer som inverkar på förlusternas storlek.

Resultat

Resultat från kartläggning av VVC-förluster i 12 flerbostadshus visar att VVC-förlusterna varierar mellan 2,3 till 28 kWh/kvm,år. De största VVC-förlusterna uppmättes för två nyproducerade byggnader. 

En orsak till att VVC-förlusterna kan vara stora i nyproducerade byggnader är att VVC-ledning dras ända fram till lägenheten från rörschakt i trapphus. Detta på grund av att större krav idag ställs på kort väntetid, max 10 sekunder, jämfört med tidigare, max 30 sekunder. 

För att VVC-förluster ska kunna minimeras vid nyproduktion måste korta ledningsdragningar och god värmeisolering eftersträvas i hela VVC-systemet.

Nytta

Rapporten visar att VVC-förluster inte är ett schablonvärde och på vikten av minimering av VV/VVC-ledningarnas längd samt att god värmeisolering eftersträvas i hela VVC-systemet.

Idag ställs högre krav på kort väntetid på VV, max 10 sekunder, jämfört med före 2006, max 30 sekunder. Därav är det i tidiga skeden viktigt att VV/VVC-schakt placeras nära kök och badrum så att VVC-ledningar mellan VV/VVC-schakt och kök/ badrum undviks.

Fakta

Titel

Kartläggning av VVC-förluster i flerbostadshus - mätningar i 12 fastigheter

Författare

Bergqvist, Bengt

Publiceringsår

2015

Annat rapportnummer

BeBo-rapport

Kontaktuppgifter författare

bengt@energianalysab.se

Deltagande organisationer

Stockholmshem, Svenska Bostäder, HSB, Huge Fastigheter, WSP, Projektengagemang

Rapportör

Kempe, Per

Kontaktuppgifter rapportör

per.kempe@pe.se
Läs mer
Valideringsnivå
A

Information som är granskad externt, har ett tydligt objektivt syfte och relevant innehåll, där slutsatserna bygger på analys, samt är relevant för andra bygg- eller renoveringsprojekt.


Validering

Publicerat: 2019-06-26