Vinster med sänkta returtemperaturer i fjärrvärmesystem

Genom sänkta returtemperaturer kan resurser i befintliga fjärrvärmesystem utnyttjas på bättre sätt. Detta leder till en vinna-vinna-vinna-situation mellan fastighetsägare, fjärrvärmebolag och samhället i stort.
För fjärrvärmeproducenten utgör höga returtemperaturer både ett tekniskt och ekonomiskt problem. Foto: Willi Heidelbach, Pixabay

Höga returtemperaturer i en byggnads fjärrvärmesystem är indikation på att byggnadens värmedistribution fungerar ineffektivt. För fjärrvärmeproducenten utgör höga returtemperaturer både ett tekniskt och ekonomiskt problem. Lägre returtemperaturer skapar nya möjligheter för energiproducenterna, t.ex. när det gäller att ta emot lågtempererad återvunnen restvärme på fjärrvärmereturen. 

Syftet är att visa på möjligheterna att utnyttja resurserna i befintliga fjärrvärmesystem på ett bättre sätt genom att belysa tekniska, ekonomiska och miljömässiga konsekvenser av att aktivt arbeta för att sänka returtemperaturen i flerbostadshus med fjärrvärmesystem.

Data från fjärrvärmeanläggningar i flerbostadshus har analyserats. Jämförelser har bl.a. utförts på hur olika taxekonstruktioner hanterar fjärrvärmens returtemperatur och hur taxan påverkar fastighetsägarnas lönsamhet för åtgärder som sänker returtemperaturen.

Resultat

Beräkningar av fjärrvärmekostnader för fyra olika typhus och fyra fjärrvärmetaxor visar att samtliga får minskade kostnader av att sänka fjärrvärmereturtemperaturen med 5 ˚C. De fastighetsägare som har mest att vinna kan spara 4–5 % av de totala fjärrvärmekostnaderna.

Några av de positiva effekterna för fjärrvärmebolaget av sänkta returtemperaturer är, minskad energianvändning med bibehållen leveranskapacitet, ökad elproduktion i kraftvärmeanläggningar och effektivare utnyttjande av befintlig infrastruktur.

En teknisk beskrivning av de faktorer som kan resultera i höjd fjärrvärmereturtemperatur har sammanställts i form av checklistor för fastighetsägare respektive driftspersonal. En åtgärdslista för att åtgärda dessa faktorer kompletterar checklistan.

Nytta

Möjligheter finns att utnyttja resurserna i det befintliga fjärrvärmesystemet på ett bättre sätt genom att belysa tekniska, ekonomiska och miljömässiga konsekvenser av att aktivt arbeta för att sänka returtemperaturen i byggnader med fjärrvärmesystem för fastighetsägare med flerbostadshus. Detta gör att rätt energieffektiviseringsåtgärder kan bli ännu mer lönsamma. Fastighetsägare och fjärrvärmebolag kan inspireras till att utnyttja vinna-vinna-vinna-situationen sinsemellan och samhället i stort.

Fakta

Titel

Vinster med sänkta returtemperaturer i fjärrvärmesystem

Författare

Lindström, Karin; Ekelin, Saga

Publiceringsår

2019

Annat rapportnummer

2019_01

Deltagande organisationer

Anthesis, BeBo

Rapportör

Lantz, Helena N

Kontaktuppgifter rapportör

helena.lantz@cit.chalmers.se
Läs mer
Valideringsnivå
B

Information som innehåller tydligt objektivt syfte och innehåll med slutsatser baserade på analys.


Validering

Publicerat: 2020-05-13