Vindsombyggnation – möjlighet till förtätning och ökade intäkter

Hur kan vindsytor i befintliga flerbostadshus inredas till lägenheter? Det undersöks i denna studie där olika alternativ för vindsombyggnad utvärderas.

För att bespara markresurser i tätbebyggt område har på- och ombyggnationer blivit vanligare. För att möjliggöra ombyggnation krävs tekniska utredningar. Dessa innefattar bland annat brand, akustik och klimatskal. Här jämförs olika alternativ för vindsombyggnad i olika hustyper inom Brf Norra Guldheden, Göteborg. Dessutom utvärderas vilket av alternativen som är mest lönsamt för föreningen.

Inmätning och inventering av vindsytorna genomförs och jämförs med befintliga ritningar från stadsbyggnadskontoret. Råvindarna är oisolerade vilket innebär att de behöver tilläggsisoleras. För att erhålla rätt mängd isolering genomförs energiberäkning. Dessutom genomförs intervjuer med bland annat arkitekter, en brandingenjör respektive en akustikingenjör. Utifrån schablonmässiga byggnads- och projekteringskostnader från SBT tas ekonomiska kalkyler fram för att jämföra alternativ för vindsombyggnad.

Resultat

Studien resulterar i olika alternativ för vindsombyggnad, för tre olika hustyper. Alternativen baseras på tekniska och estetiska aspekter. Alternativen jämförs mellan varandra för att se vilket som är mest lönsamt för föreningen.

Det beskrivs att en optimerad vindsombyggnation tar hänsyn till försäljningspris, produktions- och projekteringskostnad samt ökad avgiftsintäkt. Dessa faktorer påverkas av boarean vilket begränsas av energikrav från BBR. Då eftersträvan är att utvinna maximal yta motiveras användningen av polyuretanbaserad sprayisolering.

Nytta

På- och ombyggnationer har blivit allt vanligare för att bespara markresurser i tätbebyggt område. Denna studie ger exempel på hur vindsombyggnation kan ske och vilket alternativ som är mest lönsamt för föreningen. Studien är därmed användbar att ta del av vid planering av på- och ombyggnation.

Fakta

Titel

Vindsombyggnation - En undersökning om möjligheterna i Brf Norra Guldheden i Göteborg

Författare

Edlund, Stina & Gustafsson, Amanda

Publiceringsår

2015

Deltagande organisationer

Chalmers Tekniska Högskola, Skärgårdens Byggteknik AB

Rapportör

Victoria Edenhofer

Kontaktuppgifter rapportör

victoria.edenhofer@cit.chalmers.se
Läs mer
Valideringsnivå
B

Information som innehåller tydligt objektivt syfte och innehåll med slutsatser baserade på analys.


Validering

Publicerat: 2020-02-18