Värmelagring i flerbostadshus

Olika metoder av värmelagring används eller kan användas i flerbostadshus. Undersökning visar att värmelagring i byggnader eller i närheten av byggnader har en positiv inverkan på energieffektivisering och termisk komfort.
Bild: Dimitri Houtteman, Pixabay

Det finns en uppåtgående trend att tillämpa nya metoder för att spara energi, effektivisera energianvändning samt utnyttja förnybara energikällor för att uppnå en hållbar utveckling i byggsektorn. Värmelagring är en lösning som undersöks och är under utveckling.

Syftet med detta arbete är att studera olika metoder av värmelagring som används eller kan användas i flerbostadshus. Målet är att ta fram en lättillgänglig sammanställning över olika värmelagringsmöjligheter för flerbostadshus samt kartlägga lösningar som minskar energianvändning.

Arbetet är baserat på en litteraturstudie och omfattar både teoretiska och praktiska studier för olika värmelagringsmetoder.

Resultat

Det visas att man kan lagra värme direkt i byggnaden eller i närheten av den. Passiva lagringsmetoder i byggnader kan utföras med hjälp av antingen fasomvandlingsmaterial (PCM) eller direkt i byggnadsstommen. Värmelagring i närheten av byggnaden kan möjliggöras genom ex. borrhålslager eller i stora ackumulatortankar. 

Det visas att varje enskild metod har sina nackdelar och fördelar och att det i regel behövs en kombination av olika metoder för att få bästa resultat vid användning av energilagringsmetoder. 

Resultatet visar även att borrhålslager är en av de lagringstekniker som hitintills fungerat bäst både ekonomiskt och miljömässigt. Metoden går dessutom att använda både som korttidslager och för en hel säsong. Genom att kombinera borrhålslager, med värmepumpar och solvärme kan man få ett bra resultat. De enda nackdelar med den här metoden är värmeförluster och hög installationskostnad men på sikt lönar det sig alltid.

Nytta

Värmelagring gör det möjligt att spara energi från miljövänliga energikällor som sol, eller då energitillgången är god. Detta bidrar till att topplaster kan minskas vilket i sin tur kan leda till lägre kostnader. Dessutom kan värme lagras för antingen långa eller korta tidsperioder t.ex. solvärme kan lagras på sommaren och används på vintern eller att hålla varmvatten i fjärrvärmeverk för några dagar.

Fakta

Titel

Värmelagring i flerbostadshus

Författare

Neisari, Azar; Gharahshir, Maryam

Publiceringsår

2015

Deltagande organisationer

Högskolan i Borås

Rapportör

Edenhofer, Victoria

Kontaktuppgifter rapportör

victoria.edenhofer@cit.chalmers.se
Läs mer
Valideringsnivå
B

Information som innehåller tydligt objektivt syfte och innehåll med slutsatser baserade på analys.


Validering

Publicerat: 2019-09-11