Vallda Heberg – Sveriges största passivhusområde med förnybar energi

I Vallda Heberg, sydväst om Kungsbacka, har ett helt bostadsområde byggts enligt passivhusstandard där en stor del av den använda energin tillgodoses med förnybar energi från solfångare, solceller och en biobränslepanna.

Att hitta totallösningar för hela områden och stadsdelar kommer att vara en viktig del i att nå allt tuffare energiprestandakrav. Bostadsområdet i Vallda Heberg innefattar byggnader som samtliga är tänkta att uppfylla passivhusstandard. Målet med projektet har varit att kunna visa på möjligheten att bygga hela bostadsområden energieffektivt utan att tumma på kravet om en god inomhusmiljö. Området har nu följts upp och utvärderats. I denna rapport besvaras bland annat följande frågor:

  • Klarar alla bostadshus passivhuskraven?
  • Hur upplevs inomhusmiljön?
  • Svenskt rekord i solenergi?
  • Vad har varit bra? Vad skulle kunna göras annorlunda?

Resultat

Sammantaget visar projektet på goda resultat redan efter relativt kort tid i drift. Ett minst lika viktigt resultat är att de boende i passivhusområdet generellt sett är nöjda. Injustering av systemen har varit centralt för att nå dessa resultat.

Troligen finns ytterligare potential för injustering, framförallt i hyreshusen och av solfångarna. Exploateringen påbörjades 2011 och färdigställande skedde sommaren 2014. Projektering och produktion har skett i ett lyckosamt partneringsamarbete.

Nytta

Uppföljningen är ett gott exempel på hur man kan lyckas med att bygga olika energieffektiva bostäder och få nöjda boende. Projektet visar att samverkan, engagemang och tidigt involverande av de partners som verkar i projektet ett bättre resultat. Det är viktigt att resursfrågan såväl som andra hållbarhetsfrågor löper som en röd tråd genom hela projektet och att kontinuerlig dialog förs med boende för att helheten ska bli bra.

Fakta

Titel

Vallda Heberg – Sveriges största passivhusområde med förnybar energi

Författare

Elsa Fahlén, Henrik Olsson, Martin Sandberg, Pernilla Löfås, Christer Kilersjö, Niklas Christensson och Per-Erik Andersson Jessen

Publiceringsår

2013

Annat rapportnummer

LÅGAN Rapport nov 2014

Deltagande organisationer

LÅGAN-programmet, Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF), NCC Forskning och Utveckling, NCC Construction Sverige AB och Eksta Bostads AB.

Rapportör

Kurkinen, Eva-Lotta

Kontaktuppgifter rapportör

eva-lotta.kurkinen@ri.se
Läs mer
Valideringsnivå
B

Information som innehåller tydligt objektivt syfte och innehåll med slutsatser baserade på analys.


Validering

Publicerat: 2020-02-20