Vägledning för energikartläggning i fastighetsföretag

En vägledning inför första omgångens genomförande av EKL (enligt lagen om energikartläggning i stora företag) för aktörer som äger fastigheter. Vägledningen togs fram åt Energimyndigheten i samverkan med en arbetsgrupp och en referensgrupp.

Under införandet av lagen (2014:266) om energikartläggning i stora företag förde Energimyndigheten en dialog med företag och branscher som omfattades av lagstiftningen. Dialogen visade på behov av vägledning för hur arbetet med energikartläggningen skulle kunna genomföras. Denna vägledning har tagits fram i samarbete med stora fastighetsföretag, som delat med sig av sina erfarenheter och synpunkter på hur EKL kan genomföras praktiken.  

Resultat

Vägledningen ger råd angående de olika stegen i EKL, hela vägen från datainsamling via identifiering av betydande energianvändning och kostnadseffektiva åtgärdsförslag till rapport och rapportering till Energimyndigheten. En aspekt vägledningen tar upp är behovet av att välja certifierad energikartläggare med omsorg för att få ut så mycket nytta som möjligt av den investering som måste göras. En annan aspekt berör gränsdragningen mellan de båda lagstadgade pålagorna energideklarationer och energikartläggning (EKL) som berör ägare av fastigheter. En tredje aspekt berör gränsdragningen mellan fastighetsägare och lokalhyresgäster, som är av största vikt. Vid oklarheter och tolkningar är tydlig spårbarhet viktigare än att man slaviskt följt standarder, även om utgångspunkten är att standarder skall följas.

Nytta

Såväl stora fastighetsägare som stora företag - med annan huvudsyssla än fastighetsföretagande – som äger fastigheter har nytta av vägledningen. Eftersom vägledningen togs fram innan någon EKL genomförts har Energimyndigheten ambitionen att en uppdaterad version – med erfarenheter från den första omgången – kommer tas fram. 

Fakta

Titel

Vägledning för energikartläggning i fastighetsföretag – Arbetssätt för att ta fram en energikartläggning enligt lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag, EKL

Författare

Bosse Wikensten, Karin Glader, Josep Termens och Per-Erik Nilsson

Publiceringsår

2016

Annat rapportnummer

ER 2016:07; ISSN 1403-1892

Deltagande organisationer

Energimyndigheten, Svenska Bostäder, Skandia Fastigheter, Familjebostäder Göteborg, Lokalförvaltningen Göteborg, Akademiska hus, SABO, Svedavia, SKL, Örebrobostäder och CIT Energy Management.

Rapportör

Bosse Wikensten

Kontaktuppgifter rapportör

bosse.wikensten@cit.chalmers.se
Läs mer
Valideringsnivå
B

Information som innehåller tydligt objektivt syfte och innehåll med slutsatser baserade på analys.


Validering

Publicerat: 2018-01-03