Vad styr energirelaterade beslut hos fastighetsägare?

Potentialen för energieffektivisering i befintliga fastigheter är stor. Trots detta är det många åtgärder som inte genomförs. Det här projektet har undersökt vad som styr fastighetsägares beslut och hur man kan påverka deras prioriteringar.
Foto: Free-Photos, Pixabay

Energiprestandan i landets fastigheter ligger till stor del i fastighetsägarnas händer. Vilka energieffektiviserande åtgärder som genomförs styrs framför allt av ekonomiska aspekter. Investeringar som är lätta att räkna hem prioriteras oftast, det vill säga sådana som inte stör hyresgästerna och där vinsten uppkommer direkt.

Med utgångspunkt i konkreta alternativ och val i olika beslutssituationer är det möjligt att kartlägga prioriteringar som fastighetsbolagen gör i sina energirelaterade beslut. För att få en djupare förståelse kring styrande faktorer och beslutsgrunder har forskare vid Luleå tekniska universitet genomfört intervjuer, dialogprocesser och workshops med fastighetsbolag och andra aktörer inom bygg- och fastighetssektorn i Norrbotten.

 

Resultat

Vid energirelaterade beslut står ekonomin i fokus. Bolagen har även pekat ut lednings- och organisationsaspekter som väsentliga för att få ut full effekt av sina investeringar och för att ytterligare energieffektivisera sina fastigheter. Kunskap kring energieffektivisering är också avgörande i arbetet.

Tillgången till kompetens beskrivs av många som en bristvara där det dagliga, operativa arbetet kräver resurser. Den snabba tekniska utvecklingen med nya material och lösningar behöver bli en del av fastighetsbolagens vardag. Studien visar på behov av ökad medvetenhet om de process- och organisationsrelaterade förutsättningar som många gånger är avgörande för att lösningar ska nå sin tekniska potential. Fastighetsbolagen behöver se över strukturer och arbetssätt i sina organisationer för att möjliggöra ökad integrering över traditionella kompetens- och organisationsgränssnitt. Bland annat efterfrågas nätverk för utbyte av kunskap mellan olika aktörer om energieffektivisering av fastighetsbestånd. Fastighetsbolagens representanter skulle tillsammans med konsulter, entreprenörer och teknikinnovatörer kunna utveckla kunskap och ”skapa gemensam verkstad” även på lokal nivå.

Nytta

Studien riktar sig till dig som vill lära dig mer om förutsättningar för införande av energirelaterade teknik- och metodinnovationer i fastighetsbeståndet. Här beskrivs hur man kan påverka fastighetsägare när det gäller vilka beslut som tas gällande energieffektiviseringsåtgärder. Fastighetsägare behöver få kunskap om hur de kan arbeta med energirelaterade beslut kopplat till bland annat ekonomiska och organisatoriska aspekter.

Fakta

Titel

Vad styr energirelaterade beslut hos fastighetsägare?

Författare

Lidelöw Sofia, Engström Susanne, Renström Erika

Publiceringsår

2018

Annat rapportnummer

2018:11

Deltagande organisationer

Luleå tekniska universitet

Rapportör

Åsa Thrysin

Kontaktuppgifter rapportör

asa.thrysin@ivl.se
Läs mer
Valideringsnivå
B

Information som innehåller tydligt objektivt syfte och innehåll med slutsatser baserade på analys.


Validering

Publicerat: 2020-04-22