Upphandla solcellsinstallation i offentlig verksamhet – viktiga val och praktiska exempel

Information om offentlig upphandling av solelanläggningar har sammanställts inom satsningen Sol i Väst, 2017. Handledningen beskriver utförligt upphandlingsprocessens olika delar och innehåller mallar och exempel på förfrågningsunderlag som har granskats av erfarna upphandlare.

Upphandlingsförfarandet kan vara en utmaning för beställare av solcellsanläggningar. Det gäller i samband med detta att ställa höga krav, relevanta krav och rätt slags krav på solcellsanläggningen och de entreprenörer som ska utföra arbetet. Vilka krav som ställs och hur förfrågningsunderlaget formuleras ligger till grund för ett avtal och avgör ofta hur lyckad investeringen blir på sikt.

Upphandling och därmed utförande påverkar installation, risk, driftsäkerhet och förvaltning. Informationsmaterialet som bygger på presentationer från ett antal workshops samt på underlag från Kungsbacka kommun, Järfälla kommun, Rejlers och Paradisenergi har tagits fram till stöd för offentliga beställare av solelanläggningar.

Resultat

Materialet beskriver hela processen översiktligt, från idé och förstudie till installation och slutbesiktning. Valda delar som LOU och direktupphandling, entreprenadformer, utförande av förfrågningsunderlag inklusive rambeskrivning samt anbudsutvärdering gås igenom i mer detalj med checklistor och exempel.

Materialet ingår i en större satsning inom projektet Sol i Väst och kan med fördel läsas tillsammans med information om installation och slutbesiktning som behandlas mer ingående i studiematerial om installation och slutbesiktning.

Nytta

Informationen syftar till att öka beställarkompetensen kring upphandling av solelanläggningar till offentliga verksamheter. Kunniga beställare ökar förutsättningarna för att installationerna ska bli väl utförda och att kostnaderna kan hållas nere, allt till gagn för beställarna själva såväl som för solelbranschen som får fler och nöjdare kunder.

Fakta

Titel

Om att upphandla en solcellsinstallation i offentlig verksamhet – viktiga val och praktiska exempel

Författare

Bergman, Fredrik och Delllovic, Amar

Publiceringsår

2017

Annat rapportnummer

Sol i Väst. Studiematerial Del 2

Kontaktuppgifter författare

Bergman, Fredrik Hugo Grauers gata 5B S-411 33 Göteborg E-post: info@hallbarutvecklingvast.se

Deltagande organisationer

Hållbar Utveckling Väst, Paradisenergi, Rejlers, Kungsbacka och Järfälla kommun

Rapportör

Peter Kovács

Kontaktuppgifter rapportör

RISE Box 857 S-50115 Borås
Läs mer
Valideringsnivå
C

Information som kan användas som inspiration, marknadsorientering och nulägesbeskrivning.


Validering

Publicerat: 2019-04-10