Traditionella fönstermontage – en riskkonstruktion

Erfarenheter från provning visar att fönster monterade med traditionella metoder i flera fall är orsak till fuktskador i fasader. Här redovisas metoder för att förbättra montage och öka fuktsäkerheten.
Foto: Free Photos, Pixabay

Merparten av dagens anvisningar och lösningar för fönstermontage har inte visat sig vara tillfredsställande. Detta stöds av forskningsresultat, laboratorieprovningar både inom projektet och tidigare erfarenheter samt RISE erfarenheter från skadeutredningsverksamhet. 

Inom projektet provades ett antal väggkonstruktioner och olika lösningar för montage och tätning. Provningsresultat för montage enligt traditionella metoder har i många fall varit nedslående trots att montage har skett i laboratoriemiljö med stor noggrannhet och precision, det vill säga under bästa möjliga förutsättningar.

Resultat

Projektet har resulterat i ett antal kompletterande råd vid montage:

  • Fönstrets insida ska ha mycket god luft- och ångtäthet
  • Fönstrets drevning bör vara minst 50 mm djup
  • Under fönstret görs en sekundär tätning som sträcker sig in under fönstret till cirka halva karmens djup. Tätningen ansluts mot de vertikala reglarna bredvid fönstret, har en lutning ut mot fasaden och mynnar ut under fönsterblecket
  • Regeln under fönstret klyvs/fasas så att lämplig lutning erhålls
  • En tät anslutning mellan fönster och vindskydd skapas längs sido- och överstycke. På trä/aluminiumfönster där aluminiumet är monterat med luftning ansluts tätningen mot fönstrets trädel
  • Överkantsbleck bör monteras
  • Fönsterbleckets skruvkant och gavel viks upp 30 mm. Lutningen bör vara minst 14°

Nytta

Genom att nyttja de råd som presenteras i rapporten kan onödiga inläckage och fuktskador i fasaden till följd av undermåliga fönstermontage undvikas.

Fakta

Titel

Fönstermontage

Författare

Gustavsson, Börje

Publiceringsår

2009

ISBN

978-91-86319-23-6

Annat rapportnummer

SP Rapport 2009:35

Kontaktuppgifter författare

borje.gustavsson@ri.se

Deltagande organisationer

RISE Research Institutes of Sweden

Rapportör

Schander, Matilda

Kontaktuppgifter rapportör

matilda.schander@ri.se
Läs mer
Valideringsnivå
A

Information som är granskad externt, har ett tydligt objektivt syfte och relevant innehåll, där slutsatserna bygger på analys, samt är relevant för andra bygg- eller renoveringsprojekt.


Validering

Publicerat: 2019-11-01