Test av verktyg för utvärdering av hållbarhetsaspekter vid renovering

Ett verktyg som utvärderar total hållbarhet för olika renoveringsalternativ testades i tre verkliga fall. Metoden visar att en liten ökning i kostnaden ger stora positiva effekter på social och ekologisk hållbarhet på lång sikt.

I en tidigare studie togs en metod fram där olika renoveringsalternativ utvärderas på de tre olika hållbarhetsaspekterna ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Syftet med denna studie är att visa hur verktyget kan användas och vilka fördelar och utvecklingsmöjligheter som finns i det.

Detta testades genom fallstudie på tre olika renoveringsobjekt där fastighetsägarna fick mata in verklig och uppskattad data i verktyget som sedan genererade hållbarhetsanalyser på de olika föreslagna alternativen för renoveringarna.

Resultat

Undersökningarna visar att verktyget är användbart i olika steg i en beslutsprocess inför val av renoveringsstrategi vid renovering av flerfamiljshus. Verktyget kan användas både i och utanför Sverige, men kan behöva vissa justeringar till lokala förutsättningar för att fungera optimalt, men verktyget är flexibelt och går att anpassa till detta.

Genom verktygets visualisering hoppas författarna på att projekteringar kommer genomföras med en bättre balans i förhållandet mellan kostnad och hållbarhet.

Nytta

Studien visar vad verktyget kan ge för information inför en beslutsprocess och är användbar inför renovering av flerfamiljshus, både enskilda fastigheter och områden. Verktyget kan ge ett bredare beslutsunderlag där det blir tydligare vilken nytta som uppnås av olika nivåer av investeringar.

Här finns verktyget finns att tillgå

Fakta

Titel

Application of a Decision Support Tool in Three Renovation Projects

Författare

Malmgren, Linus och Mjörnell, Kristina

Publiceringsår

2015

Tidskriftstitel

Sustainability

Tidsskriftsnummer

9

Volym

7

DOI

10.3390/su70912521

Deltagande organisationer

SP Technical Research Institute of Sweden Department of Building Physics, Lund University

Rapportör

Bengtsson, Lovisa

Kontaktuppgifter rapportör

lovisa.bengtsson@sust.se
Läs mer
Valideringsnivå
A

Information som är granskad externt, har ett tydligt objektivt syfte och relevant innehåll, där slutsatserna bygger på analys, samt är relevant för andra bygg- eller renoveringsprojekt.


Validering

Publicerat: 2019-04-24