Tänk om! Energirenoveringsstrategier av hyresrätter

Hur ser möjligheterna ut att genomföra omfattande energirenoveringar för fastighetsägare av hyresrätter? I en intervjustudie analyseras trender med avseende på hållbarhetsaspekter.
Foto: Gerd Altmann, Pixabay. Bilden visar en skylt med uppmaningen att tänka om.

Genom Energieffektiviseringsdirektivet framhävs att det befintliga byggnadsbeståndet är ett viktigt målområde för att uppnå energibesparingar och reducerade växthusgasutsläpp. I denna studie undersöks fastighetsägares renoveringsstrategier och hur riktlinjer för energieffektivisering blir införlivade i dessa strategier.

Några frågor som analyseras är:

Kan olika renoveringsstrategier särskiljas?

Hur ser möjligheterna ut att genomföra omfattande energirenoveringar?

Studien baseras på fallstudier av elva svenska fastighetsägare av hyresrätter, åtta offentliga och tre privata. Fallstudierna baseras på intervjuer med nyckelaktörer samt bland annat dokumentation från nyligen genomförda renoveringsprojekt som de studerade företagen varit involverade i.

Resultat

Fastighetsägare har höga ambitioner när det gäller energibesparing, men de är även alltmer medvetna om andra hållbarhetsaspekter. Kostnadsbesparingar är en viktig drivkraft, men socialt ansvar gentemot hyresgäster och bevarande av kulturarvet är också viktigt.

I de europeiska riktlinjerna för energieffektivisering uppmuntras omfattande energirenoveringsåtgärder. I studien beskrivs dock en observerad trend där fastighetsägare övergår till att tillämpa enstaka renoveringsåtgärder i taget. Denna trend drivs till viss del av ekonomi, eftersom omfattande energirenovering är dyr och inte kan genomföras på alla platser. Det drivs även av sociala aspekter, då omfattande renoveringar kan leda till högre hyror.

Nytta

Studien visar utmaningar och möjligheter att uppnå våra hållbarhetsmål kring energieffektivisering. Studien visar bland annat exempel på olika renoveringsstrategier fastighetsägare tillämpar och beskriver för- och nackdelar med dessa. Resultatet är därmed intressant att ta del av för er som planerar att genomföra energirenoveringsåtgärder.

Fakta

Titel

Rethinking deep renovation: The perspective of rental housing in Sweden

Författare

Femenías, Paula; Mjörnell, Kristina; Thuvander, Liane

Publiceringsår

2018

Tidskriftstitel

Journal of Cleaner Production

Volym

195

DOI

https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.12.282

Deltagande organisationer

Chalmers Tekniska Högskola, Lunds Tekniska Högskola, RISE

Rapportör

Edenhofer, Victoria

Kontaktuppgifter rapportör

victoria.edenhofer@cit.chalmers.se
Läs mer
Valideringsnivå
A

Information som är granskad externt, har ett tydligt objektivt syfte och relevant innehåll, där slutsatserna bygger på analys, samt är relevant för andra bygg- eller renoveringsprojekt.


Validering

Publicerat: 2020-03-23