Statusbedömning av byggnader – energi, miljöpåverkan och utemiljö

Det finns flera checklistor för att bedöma olika egenskaper i en byggnad. Dessa ger ingen helhetsbedömning, utan en separat bedömning av varje ämnesområde. Här visas en modell som istället belyser flertalet ämnesområden.

Miljömålet ”God bebyggd miljö” beaktar många aspekter, därmed krävs ett holistiskt synsätt vid genomförandet av åtgärder i byggnadsbeståndet. Det finns flera checklistor för att bedöma olika egenskaper i en byggnad, men de ger ingen helhetsbedömning.

Här utarbetas en modell för hur en statusbedömning av en byggnad planeras, utförs, bedöms och presenteras. Modellen beaktar energi, miljö och utemiljö. Denna studie genomfördes parallellt med ”Statusbedömning av befintliga byggnader - Med fokus på byggnadsfysik och organisation”.

Framtagningen av modellen baseras på intervjuer, litteraturstudie, enkätundersökning samt en fallstudie. Intervjuerna och litteraturstudien har använts för framtagning av ämnesområden och tillhörande frågebatteri. Fallstudien gjordes för att validera och vid behov revidera frågebatteriets utformning. Enkätundersökningen gjordes för att förbättra modellens struktur.

Resultat

Studien resulterar i en modell som beskriver hur en besiktningsmall genereras utifrån ett frågebatteri, för en specifik byggnad. En större del av besiktningsmallen besvaras under en okulär besiktning och resterande del besvaras av förvaltaren.

Besiktningen skall vara genomförbar under ett fåtal dagar där respektive ämnesområde skall kunna undersökas separat.

Ett koncept har även tagits fram med syfte att effektivisera analysen av besiktningens resultat. Konceptet bygger på att modellen digitaliseras. Detta medger att resultat från besiktningar kan lagras och kontrolleras i efterhand. Lagringen medger även att ett referenssystem kan byggas för att underlätta analysen av resultatet.

Nytta

Förhoppningen är att den förslagna modellen kommer att öka den horisontella dialogen, mellan inblandade parter, vid statusbedömning av byggnader. Resultatet från modellen kommer inte att prediktera behov av framtida specifika åtgärder. Den kommer däremot att kunna indikera vilka ämnesområden som bör åtgärdas och därmed utgöra ett verktyg för en kvalitativ holistisk statusbedömning av byggnader som exempelvis flerbostadshus och kontor.

Modellen fokuserar på energi, miljöpåverkan och utemiljö.

Fakta

Titel

Statusbedömning av befintliga byggnader - Med fokus på Energi, Miljöpåverkan och Utemiljö

Författare

Edsbäcker, David

Publiceringsår

2015

Annat rapportnummer

Examensarbete TVBH-5087 Lund 2015

Deltagande organisationer

Lunds Tekniska Högskola

Rapportör

Victoria Edenhofer

Kontaktuppgifter rapportör

victoria.edenhofer@cit.chalmers.se
Läs mer
Valideringsnivå
B

Information som innehåller tydligt objektivt syfte och innehåll med slutsatser baserade på analys.


Validering

Publicerat: 2020-02-06