Spara energi med ett tredje fönster

Att renovera fönster kan ge energibesparingar. Här visas att fönsterrenovering kan medföra såväl förbättrad driftsekonomi som minskad miljöpåverkan och bättre inomhuskomfort.
Foto: Kajsa Andersson

I denna rapport undersöks potentialen för att energieffektivisera ett flerbostadshus av miljonprogramsstandard genom att renovera befintliga fönster. Teoretiska beräkningar har gjorts för att beräkna energibesparingseffekten.

Metoden som utvärderas i rapporten är ett fönstersystem som består i att installera ett tredje fönster på ett befintligt 1+1-glasfönster. Systemet avser att åstadkomma ett platsbyggt isolerfönster innerst i den befintliga konstruktionen och på det sättet resultera i ett 1 + 2-glasfönster efter genomförande. Systemet bygger på att ett stillastående luftskikt och ett glas med lågemissionsskikt tillsammans ska bidra till att minska fönstrets värmemotstånd (U-värdet) mer än vad enbart tillskottet av ett tredje glas hade gjort.

Resultat

Fönsterrenovering enligt metoden som utvärderades i detta projekt uppskattades resultera i en minskning av byggnadens energibehov med ungefär 14 % för det aktuella referenshuset. Renoveringen uppskattades också leda till en minskning av byggnadens U-medelvärde (de genomsnittliga energiförlusterna genom ledning fördelade på byggnadens omslutande area) med ungefär 20 %.

Genomförda beräkningar har gjorts med utgångspunkt i ett hypotetiskt fall. Det innebär att framräknade resultat inte jämförts med uppmätta värden av byggnadens energibehov efter åtgärd. Referensbyggnaden utgörs dock av en verklig byggnad belägen i Lund och är vald utifrån att kunna vara en representativ byggnad för det bestånd som uppfördes under det så kallade miljonprogrammet.

Resultatet påverkas av byggnadens geometri och fönsterandelens storlek. Tillämpning av åtgärden på en byggnad med annan geometri och annan fönsterandel ger alltså troligen ett annat resultat. Det finns flera metoder för att renovera och energieffektivisera fönster. Även olika renoveringsmetoder och åtgärder ger olika resultat för energibesparing.

Nytta

I rapporten visas att det finns potential att energieffektivisera fönster genom renovering istället för att byta ut hela fönstret.

Fakta

Titel

Simulering av energibesparingspotential genom renovering med Grundels fönstersystem

Författare

Larsson Johan, Nilsson Johanna, Sandkvist Filip

Publiceringsår

2019

ISBN

978-91-7883-031-2

Annat rapportnummer

C 385

Deltagande organisationer

IVL Svenska Miljöinstitutet
Läs mer
Valideringsnivå
B

Information som innehåller tydligt objektivt syfte och innehåll med slutsatser baserade på analys.


Validering

Publicerat: 2019-12-10