Solceller som solavskärmning

RISE och Solel- och solskyddsbranscherna har utforskat utvändiga solskydd uppbyggda av solceller. Resultaten omfattar bland annat en demonstrationsanläggning med nyutvecklade solavskärmningar samt en vägledning till solceller som solavskärmning.
Bilden visar solavskärmning i form av solceller, installerad på en byggnadsfasad.

Forskningsprojektet har huvudsakligen ägnats åt olika frågeställningar kring kombinationen utvändiga solavskärmningar och solceller. Solavskärmningar kan minska behovet av energi till att kyla byggnader. Ett behov som i dag ökar snabbt världen över enligt en färsk prognos från IEA.

Förutom att reducera energi- och effektbehov så bidrar en bra solavskärmning bl.a. till bättre ljusmiljö och bättre termisk komfort. Om solavskärmningsytan dessutom beläggs med solceller genereras förnybar el lokalt vilket ytterligare minskar behovet av köpt el och bidrar till minskning av de globala koldioxidutsläppen.

Förutom denna outnyttjade effektiviseringspotential råder bristande kunskap bland branschaktörer och få samarbeten finns kring kombinationen solskydd-solel. Som en följd av detta saknas produkter som utnyttjar de möjligheter som kombinationen erbjuder.  

 

Resultat

Det tillämpade forskningsprojektet har på grundval av fallstudier, litteratursammanställningar och en bred samverkan mellan beställare, arkitekter, produktleverantörer och forskare identifierat två grundkoncept för elgenererande solavskärmningar.

Projektet har lett till nya samarbeten mellan solavskärmnings- och solelbranscherna som har tagit fram några prototyper baserat på detta arbete. Produkterna har sedan demonstrerats och utvärderats på RISE kontor.

Resultaten av arbetet omfattar en enkel vägledning till elgenererande solavskärmningar, en databas med ett 70-tal installationer och en modell för kommunikation kring estetiska kvalitéer och presenteras i sin helhet i rapporten.

Nytta

De två branscherna har nu tillsammans med andra relevanta aktörer såsom arkitekter, entreprenörer och beställare, tillgång till ett flertal hjälpmedel för att orientera sig om möjligheter med elgenererande solavskärmningar (Guide, forskningsrapport, kommunikationsverktyg, databas).

Till stöd för en potentiell tillväxtbransch som kan åstadkomma stor klimatnytta finns nu också en plattform för fortsatt utvecklingsarbete (Ett nätverk av samkörda intressenter, kunskaps- och utrustningsresurser, utvärderingsmetoder etc).    

Fakta

Titel

Solceller som solavskärmning

Författare

Kovács, Peter; Hemlin, Olleper; Persson, Jon; Ollas, Patrik; Larsson, David; Femenias, Paula; Thuvander, Liane och Fahlen, Elsa

Publiceringsår

2018

ISBN

978-91-88907-03-5

Annat rapportnummer

RISE Rapport : 2018:59

Kontaktuppgifter författare

Kovács, Peter RISE Box 857 S-50115 Borås

Deltagande organisationer

Energimyndigheten/ E2B2, SBUF, Naturskyddsföreningen (Finansiärer). RISE, LTH, Chalmers, Svenska solskyddsförbundet, Svensk solenergi, Allbohus, Västfastigheter, Solkompaniet, PPAM, Vestamatic, PEAB, NCC, Wästbygg, Sveriges Byggindustrier, Kjellgren Kaminsky Architecture, Inobi

Rapportör

Kovács, Peter

Kontaktuppgifter rapportör

RISE Box 857 S-50115 Borås
Läs mer
Valideringsnivå
B

Information som innehåller tydligt objektivt syfte och innehåll med slutsatser baserade på analys.


Validering

Publicerat: 2019-04-10