Solceller med tillhörande lagringsbatteri i flerbostadshus

Solceller i kombination med lagringsbatteri har undersökts som en möjlig åtgärd för flerbostadshus att uppfylla förslag på krav på byggnaders energiprestanda för år 2021. Studien visar att kraven uppfylls för samtliga undersökta uppvärmningssystem förutom frånluftsvärmepump utan att åtgärden behövs.

År 2021 kommer nya, skärpta krav på byggnaders energiprestanda att träda i kraft. Dessa krav kallas nära-nollenergikrav och ett förslag på deras utformning och kravnivåer har presenterats av Boverket. Om en byggnads energiprestanda behöver förbättras för att klara de nya kraven kan solceller i kombination med lagringbatterier vara ett alternativ. Detta då den levererade energin till byggnaden kan minskas. För flerbostadshus överensstämmer inte byggnadens ellastprofil med solcellers produktion av el vilket medför att lagringsbatterier behövs för att kunna tillgodoräkna sig solcellernas fulla kapacitet. Lagringsbatteri i byggnader är fortfarande relativt nytt och priserna har sjunkit de senaste åren vilket gör dem intressanta som åtgärd för att klara de nya kraven.

Syftet är att undersöka om solceller i kombination med lagringsbatteri kan vara en möjlig åtgärd för att uppfylla de föreslagna kraven på byggnaders energiprestanda. Undersökningen har genomförts med energiberäkningar (IDA ICE) för ett referenshus med fyra olika uppvärmningssystem.

Resultat

Det valda referenshuset klarar för alla fall, utom frånluftsvärmepump, kravet på energiprestanda enligt BBR 2021. Detta indikerar att klimatskalet för byggnaden är tillräckligt bra för att kravet ska kunna uppfyllas utan att extra åtgärd krävs. För fallet med frånluftsvärmepump krävdes åtgärden solceller och lagringsbatteri för att uppnå kravet enligt BBR 2021. Eftersom detta är en fallstudie är slutsatserna endast giltiga för de fall som presenteras i arbetet med det givna referenshuset.

Nytta

Studien ger förslag på hur byggnader kan utformas för att klara kommande byggregler och hur en byggnad kan projekteras för att få en bättre energiprestanda. LCC beaktas.

Fakta

Titel

Solceller med tillhörande lagringsbatteri i flerbostadshus -Analys av lönsamhet och möjlighet att uppfylla kommande NNE-krav

Författare

Hansson, Frida och Jedhammar, Christian

Publiceringsår

2017

ISBN

ISRN LUTVDG/TVBH-17/5096--SE(152)

Annat rapportnummer

TVBH-5096

Deltagande organisationer

Avdelningen för Byggnadsfysik, Institutionen för bygg- och miljöteknologi, Lunds tekniska högskola

Rapportör

Åsa Wahlström

Kontaktuppgifter rapportör

asa.wahlstrom@cit.chalmers.se
Läs mer
Valideringsnivå
B

Information som innehåller tydligt objektivt syfte och innehåll med slutsatser baserade på analys.


Validering

Publicerat: 2019-03-11