Så ofta bör smutsiga värmeväxlare rengöras

Nedsmutsade ventilationssystem skapar buller, ökar risken för hälsorelaterade problem och försämrar energiprestandan i en fastighet. Den här studien visar att det lönar sig att regelbundet rengöra aggregatens värmeväxlare.
Foto: Free-Photos, Pixabay

Ett sätt att uppnå en god innemiljö i en byggnad är med hjälp av ett mekaniskt ventilationssystem. Ett mekaniskt ventilationssystem kan innehålla diverse komponenter med funktioner för filtrering, tillförsel av luft, uppvärmning och nedkylning av luften som tillförs. Dessa system behöver med jämna mellanrum ses över och rengöras för att fungera som det är tänkt. Damm och smuts försämrar funktionen påtagligt och kan i värsta fall helt förstöra utrustningen vilket ger negativa följder både ekonomiskt och miljömässigt. Det finns inga analyser eller riktlinjer för hur ofta rengöring av värmeväxlare bör göras.

För att få svar på frågan om hur ofta rengöring av värmeväxlare bör ske har forskare mätt tryckfall, temperatur och flöden före och efter rengöring. Mätningarna är gjorda med en metod som kallas för torrisblästring. I laboratorieexperiment har dessutom effekten av nedsmutsning av ett värme- och kylbatteri analyserats.

Resultat

Resultaten visar att rensning från smuts återställer ursprungsfunktionaliteten och att regelbunden rengöring upprätthåller de olika delkomponenternas funktioner samt systemets hela energieffektivitet.

Slutsatsen är att för ett typiskt fall bör rengöring av batterier och växlare i kommersiella lokaler ske ungefär vartannat år. För bostäder kan den tiden mer än fördubblas. Exakt intervall, som mycket beror på den enskilda situationen, kan med framtagen modell uppskattas av fastighetsförvaltaren. Rekommenderade intervaller styrs av att den ekonomiska förlust som görs över tid på grund av försämrad värmeåtervinning och ökat tryckfall jämförs med vad rengöringen kostar att utföra.

Nytta

En storskalig implementering av rengöring av värmeväxlare är en enkel åtgärd som kan spara flera procent av den totala energianvändningen och minska effektbehovet i den bebyggda miljön. Resultaten kan användas av olika aktörer i branschen och i olika typer av verksamheter som med hjälp av presenterade modeller kan bedöma rengöringens lönsamhet och när det är dags att rengöra och samtidigt koppla detta till optimeringen.

Fakta

Titel

Metod för optimal rengöring av värmeväxlare

Författare

Johansson Dennis, Abdul Hamid Akram, Bagge Hans

Publiceringsår

2018

Annat rapportnummer

2018:02

Deltagande organisationer

Lunds Tekniska Högskola i samverkan med OCO Nordic

Rapportör

Åsa Thrysin

Kontaktuppgifter rapportör

asa.thrysin@ivl.se
Läs mer
Valideringsnivå
B

Information som innehåller tydligt objektivt syfte och innehåll med slutsatser baserade på analys.


Validering

Publicerat: 2020-04-22