Resurseffektiv användning av byggmaterial

Byggsektorn står för en stor del av samhällets resursanvändning och kan vara en motor i omställningen till en cirkulär ekonomi. Rapporten utvärderar vad som kan göras för att uppnå en mer resurseffektiv användning av byggmaterial i Sverige. I syfte att modernisera och utveckla Boverkets byggregler.
Byggmaterial Bild: Mostphotos

Rapporten utgår från den miljöpåverkan som byggmaterialanvändningen orsakar under en byggnads livscykel. I en omfattande bakgrund beskrivs såväl lagkrav som markandskrav på byggmaterial och hur miljöinformation hanteras i branschen. Hinder och möjligheter för en mer resurseffektiv användning av byggmaterial beskrivs.

Bakgrunden leder fram till det centrala i rapporten nämligen det förslag på åtgärder och förändringar som krävs för att uppnå en mer resurseffektiv användning av byggmaterial. Konsekvensen av förslaget analyseras i en konsekvensanalys, vilket är ett vanligt förfarande när nya regleringar föreslås.

Resultat

Två huvudsakliga hinder för mer resurseffektiva materialflöden lyfts fram: Brist på information om innehållet i byggmaterial samt ekonomiska incitament att återvinna eller återanvända. Kommittén föreslår därför följande åtgärder:

  • Inför lagkrav på innehållsdeklaration av byggvaror
  • Främjandepaket för resurseffektiva byggmaterialval

Det finns svenska marknadsinitiativ som tex eBVD (elektronisk ByggVaruDeklaration) där innehållsdeklarationen av byggmaterial är central. I enlighet med EU rätten är det dock inte möjligt för lagstiftaren att avkräva den typen av information från en byggmaterialleverantör. Kommittén förslår därför att regeringen skall verka för att krav på innehållsdeklarationen införlivas i den europeiska lagstiftningen. På så sätt skulle det vara möjligt att identifiera problematiska ämnen som förhindrar cirkulära resursflöden.

Främjandepaketet innebär en rad insatser för att öka förståelsen av att använda produkter som innehåller återvunnet material samt att minska avfallsvolymerna

Nytta

Rapporten ger en bra bild av både lagkrav och marknadskrav på byggmaterial, liksom hur miljöinformation plockas fram och används av branschen. Dessa delar är inte enbart kopplade till resurseffektivitet utan ger en bra generell förståelse. Utmaningar och möjligheter med en mer resurseffektiv användning av byggmaterial beskrivs.

Fakta

Titel

Resurseffektiv användning av byggmaterial

Författare

Kommittén för modernare byggregler

Publiceringsår

2018

ISBN

978-91-38-24825-6

Rapportör

Anders Ejlertsson

Kontaktuppgifter rapportör

anders.ejlertsson@ivl.se
Läs mer
Valideringsnivå
B

Information som innehåller tydligt objektivt syfte och innehåll med slutsatser baserade på analys.


Validering

Publicerat: 2018-11-09