Renovera tegelfasader med minsta möjliga påverkan på husets utseende

Utvändig tilläggsisolering förändrar utseendet på vackra tegelhus samtidigt som invändig isolering har andra nackdelar. Genom att riva ett skadat tegelskikt och sätta dit ett nytt kan man behålla tegel som fasadmaterial och samtidigt möjliggöra stora energibesparingar.
Det finns olika renoveringsalternativ av murade byggnader. Foto: Jessica Kriström, IVL

Byggnader från perioden 1940 till 1975 med massiva murade ytterväggar är hårt klimatutsatta. Yttre tegelskikt har till exempel ofta vittrade fogar och sprickskador från frost och armeringskorrosion. I de fall som det är tillåtet att förändra byggnadens utseende är utvändig tilläggsisolering med puts då en renoveringsmöjlighet. Om detta inte tillåts, eller är önskvärt, är invändig tilläggsisolering ett alternativ. Väljer man detta alternativ följer dock en rad utmaningar så som minskad användbar yta i fastigheten, risk för kondensbildning samt förhöjd risk för frostskador och mikrobiell påväxt på fasadteglet.

Forskare har därför utvärderat tre olika, praktiskt genomförbara metoder där man behåller tegel som fasadmaterial och samtidigt undviker nackdelarna från invändig tilläggsisolering.

Resultat

Det man såg var att den mest lovande metoden är att riva det skadade tegelskiktet varefter den kvarvarande väggen vid behov förstärks genom ytarmering. Armeringen innebär att ett stålnät bäddas in i det putsskikt som appliceras på väggen. I nästa renoveringssteg förses den kvarvarande väggen med tilläggsisolering på väggarnas utsida. Utanpå det lagret byggs ett nytt tegelskal av antingen fabriksnytt eller återbrukat tegel. Laboratorieförsöken och de efterföljande utvärderingarna visade att förstärkningseffekten uppgick till mellan 30–100 procent samtidigt som väggarna fick ett segt brott, vilket är positivt i sammanhanget. Det man även kunde se var att metoden förbättrar ytterväggarnas energiegenskaper vilket gör att väsentliga besparingar i energianvändning kan uppnås.

Nytta

Enligt en uppskattning finns i Sverige drygt 80 miljoner kvadratmeter tegelfasader som uppfördes under perioden 1940–1975, varav uppskattningsvis en tredjedel byggdes med fullmurade ytterväggar. Utöver dessa finns även en stor andel tegelbyggnader med fullmurade ytterväggar från tidigt 1990-tal. Miljontals kvadratmeter tegelytterväggar kan därför under de kommande decennierna komma att behöva genomgå omfattande renovering. Det genomförda projektet levererar förslag på praktiska renoveringskoncept med betydande energirelevans och riktar sig till yrkesgrupper involverade i renovering såsom konsulter, entreprenörer, materialleverantörer och fastighetsägare.

Fakta

Titel

Energieffektiv renovering av massiva murade ytterväggar

Författare

Molnár Miklós, Jönsson Johan

Publiceringsår

2018

Annat rapportnummer

2018:08

Deltagande organisationer

Lunds tekniska högskola i samarbete med Karling Fasad AB, Sveriges Murnings- och putsentreprenörförening (SPEF), Tegelmäster AB, Wienerberger AB, Tomas Gustavsson Konstruktioner AB samt Weber Saint Gobain Byggprodukter AB

Rapportör

Åsa Thrysin

Kontaktuppgifter rapportör

asa.thrysin@ivl.se
Läs mer
Valideringsnivå
B

Information som innehåller tydligt objektivt syfte och innehåll med slutsatser baserade på analys.


Validering

Publicerat: 2020-04-22