Relining eller rörbyte – en jämförelse med LCA

Det finns flera olika alternativ för renovering av avloppsrör. Varje metod har sina för och nackdelar, men vilken av metoderna har lägst miljöpåverkan? Läs mer här för att ta reda på detta!
Foto: Steve Buisinne, Pixabay. Bilden visar utrustning för VVS-arbeten.

Trots att det görs många avloppsrenoveringsprojekt saknas undersökningar av deras miljöpåverkan. Syftet med denna studie är att analysera och jämföra olika renoveringsmetoder för avlopp i en bostadsbyggnad utifrån deras potentiella miljöpåverkan. Följande tre huvudalternativ för renovering av avloppsrör studeras: rörbyte, relining med rörfoder (strumpmetoden) och renovering av icke-bärande plastbeläggningar.

För att kunna göra en jämförande LCA (livscykelanalys) valdes ett specifikt referensfall. Ett sex våningar högt punkthus som byggdes 1960 och som har 29 lägenheter. Konsekvensbedömningen gjordes genom en normalisering med hjälp av ReCiPe midpoint LCIA-metoden. Denna metod tar hänsyn till 18 påverkanskategorier. Påverkanskategorierna som studeras är bland annat klimatförändring, humantoxicitet och utarmning av metallresurser.

Resultat

De redovisade resultaten av miljöpåverkan visar att strumpmetoden har fördelar framför rörbyte i 14 av de 18 undersökta kategorierna. Påverkningarna av rörbyte är främst relaterade till nya klinkerplattor, EPS-cement, avjämningsmassor och materialet för tätskikt, och även den el som behövs för att torka byggnaden. Strumpmetoden visar högre påverkan än rörbyte i fyra kategorier. Dessa påverkningar orsakas till stor del av användningen av förbrukningsmaterial som handskar och bomullstrasor.

Ur ett LCA-perspektiv visar studien att strumpmetoden och icke-bärande beläggningsmetoder har fördelar framför rörbyte under förutsättning att den tekniska livslängden är densamma.

Nytta

Här jämförs och analyseras olika renoveringsmetoder för avloppsstammar utifrån deras potentiella miljöpåverkan. Resultaten av denna studie bidrar till att öka medvetenheten om olika alternativ för stamrenovering både hos ingenjörer och fastighetsägare.

Fakta

Titel

Relining eller rörbyte – En jämförelse med LCA

Författare

– Berglund, Daniel; Kharazmi, Parastou; Miliutenko, Sofia; Björk, Folke; Malmqvist, Tove

Publiceringsår

2018

Annat rapportnummer

2018:1

Deltagande organisationer

SIRen (Sustainable Integrated Renovation), Nationellt Renoveringscentrum, Kungliga Tekniska Högskolan

Rapportör

Edenhofer, Victoria

Kontaktuppgifter rapportör

victoria.edenhofer@cit.chalmers.se
Läs mer
Valideringsnivå
B

Information som innehåller tydligt objektivt syfte och innehåll med slutsatser baserade på analys.


Validering

Publicerat: 2020-03-23