Olika metoder för effektutjämning av fjärrvärme

Ackumulering av tappvarmvatten och andra metoder för effektutjämning av fjärrvärme har utretts via simuleringar. Det visas att ackumulering av tappvatten på natten sänker den abonnerade effekten för byggnaden och att investeringen är lönsam i ett livscykelkostnadsperspektiv.

Medvetenheten kring ekonomiska och miljömässiga aspekter av vår energiförbrukning har ökat, vilket lett till förändringar i bl.a. prismodeller. Idag läggs större fokus på att hjälpa kunderna hitta en helhetslösning och kunderna ges också större frihet att själva bestämma hur och när energi- och effektbesparingar kan göras.

Syftet med arbetet var att undersöka hur det som kund hos en fjärrvärmeleverantör går att göra förändringar i tappvarmvattensystemet samt en byggnads styr- och reglersystem för att minska effekttopparna.

För beräkning av diverse resultat angående ackumulatorlösningen utförs mätningar på en förskola som installerat en ackumulatortank för ackumulering av tappvatten. Temperaturer och flöden används för att beräkna den energi som kan ackumuleras. För simuleringarna används programvaran IDA Indoor Climate and Energy, IDA ICE, i vilket en modell av byggnaden skapas.

Resultat

Undersökningarna visar att ackumulering av tappvatten under natten skulle sänka den abonnerade effekten för byggnaden och att investeringen skulle vara lönsam ur ett livscykelkostnadsperspektiv. Ekonomiskt sett är ackumuleringslösningen dock känsligt för förändringar, vilket gör att varje byggnads varmvattenanvändning bör undersökas innan en ackumulatortank installeras.

Simuleringarna som genomfördes visar tydligt att det går att åstadkomma en effektförflyttning genom att värma byggnaden under natten, för att sedan låta temperaturen i byggnaden sjunka sakta under dagen och på så vis utnyttja byggnadens termiska tröghet.

Nytta

Nya prismodeller som tas fram för fjärrvärme kan skapa tillvägagångssätt för kunderna att sänka sin energi- och effektanvändning och därmed även sänka sina kostnader. Spridningen i hur de nya modellerna utformas visar dock att man ännu inte lyckats utforma en optimal taxemetod. Konsumenterna kan då uppfatta det hela otydligt och överväga att välja bort fjärrvärme till förmån för andra uppvärmningsalternativ. Det är därför viktigt för fjärrvärmeleverantörerna att informera om hur och varför dessa ändringar genomförs, och även hur en konsument kan nyttja de nya avtalen till sin fördel.

Fakta

Titel

Ackumulering av tappvarmvatten och andra metoder för effektutjämning av fjärrvärme

Författare

Danielsson, Tobias

Publiceringsår

2016

Deltagande organisationer

Umeå Universitet

Rapportör

Edenhofer, Victoria

Kontaktuppgifter rapportör

victoria.edenhofer@cit.chalmers.se
Läs mer
Valideringsnivå
B

Information som innehåller tydligt objektivt syfte och innehåll med slutsatser baserade på analys.


Validering

Publicerat: 2019-07-04