Nyanländas hushållsenergianvändning inom miljonprogramområdet

Hur stor är nyanländas användning av hushållsel? Här skapas en generell förståelse för nyanländas boendesituation och vilken konsekvens det ger på energianvändningen.
Bild: Melanie Feuerer, Pixabay

Området Tjärna Ängar i Borlänge byggdes mellan åren 1968-1975. Testhuset är objekt för forskning inom E2B2 projektet "Varsam energieffektiv renovering". E2B2 är ett samverkansprogram mellan Energimyndigheten och IQ Samhällsbyggnad. Programmet bedriver forskning inom bostäder vid renoveringar, ombyggnationer samt människors livsstil och hur deras beteenden påverkar energianvändandet.

I projektet görs en boendestudie av en docent i socialantropologi vid akademin Industri och Samhälle vid Högskolan Dalarna. Studien genomförs inför förestående renovering, och redovisar de boendes upplevda inomhusklimat samt de boendes energirelaterade beteenden som ett led för att nå målet att halvera byggnadens energiförbrukning.

Bostadsområdet Tjärna Ängar har en stor andel utlandsfödda och nyanlända som hyresgäster.

Resultat

Studieobjektet använder inte mer hushållsel än genomsnittet i Sverige per kvadratmeter bostadsyta. Däremot är trångboddheten väsentligt högre och per person blir hushållselsanvändningen väsentligt lägre än genomsnittet i Sverige.

Att minska användningen av hushållsel ytterligare bedöms vara svårt utan styrmedel och incitament samt upplysning och utbildning. Om de boende får sin elräkning betald av socialtjänsten finns det låg motivation till inköp av energieffektiva lampor samt ändring av beteende i bostaden.

För att sänka energianvändningen kan fastighetsägaren aktivt byta ut vitvarorna med tätare intervall.

Nytta

Vid simuleringar och prognoser av energianvändning i bostäder är brukarnas beteende oerhört viktigt att ha som indata. Denna rapport ger kunskap om olika boendes hushållselanvändning.

Fakta

Titel

Nyanländas hushållsenergianvändning inom miljonprogramområdet

Författare

Wallinder Maria

Publiceringsår

2016

Förlag

Högskolan i Dalarna

Rapportör

Johansson Dennis

Kontaktuppgifter rapportör

dennis.johansson@hvac.lth.se
Läs mer
Valideringsnivå
B

Information som innehåller tydligt objektivt syfte och innehåll med slutsatser baserade på analys.


Validering

Publicerat: 2019-09-11