Förslag till lag om loggbok för byggprodukter

Byggmaterial som kan ge negativa hälso- eller miljöeffekter bör kunna spåras under hela byggnadens livslängd. Boverket föreslår en helt ny lag och förordning om dokumentationssystem.

Boverket fick år 2015 i uppdrag att undersöka om det finns förutsättningar att införa ett nationellt system för dokumentation av byggprodukter och byggnadskomponenter, en så kallad loggbok för byggnader.

Denna rapport avser ett tilläggsuppdrag som utfördes 2018 och där Boverket skulle förtydliga den föreslagna loggbokens innehåll. Bland annat besvaras:

  • Vem har ansvar för loggboken?
  • Hur ska den överlämnas mellan parter?
  • Hur bör tillsynsordningen utformas?
  • Förslag på en lämplig tidpunkt för när lagen kan träda i kraft.

Syftet med en loggbok är att man ska kunna spåra byggprodukter i en byggnad under hela dess livslängd. Till exempel för att lokalisera produkter som kan ge negativa hälso- och miljöeffekter. Boverket har lett utredningen och arbetet har skett i samråd med Transportstyrelsen, Trafikverket, Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket. Information har också inhämtats från IVL och andra konsultföretag.

Resultat

Boverket föreslår krav på att en loggbok upprättas av byggherren vid nybyggnation och sedan hålls uppdaterad av fastighetsägaren under byggnadens livslängd.

Loggboken bör innehålla artikelinformation, datum för loggning, prestandadeklaration, säkerhetsdatablad, mängd och placering i byggnaden.

Det är i dagsläget inte möjligt att kräva kemikaliedeklaration för alla byggprodukter även om det vore önskvärt för att spåra farliga ämnen.

Boverket föreslår att lagkravet att upprätta loggbok ska, med vissa undantag, gälla vid uppförande av nya byggnader som har en bruttoarea över 1000m2.

Nytta

Målet med en loggbok är att samla information som är värdefull vid förvaltning, sanering, ändring och rivning av byggnaden. Dokumentation av byggprodukter underlättar cirkulering av byggprodukter i ett giftfritt och resurseffektivt kretslopp.

Fakta

Titel

Dokumentationssystem för byggprodukter - Regler om loggbok för vissa nya byggnader och anläggningar

Författare

Boverket

Publiceringsår

2018

Förlag

Boverket

ISBN

978-91-7563-569-9

Annat rapportnummer

Boverket rapport 2018:22

Deltagande organisationer

Boverket

Rapportör

Schander, Matilda

Kontaktuppgifter rapportör

matilda.schander@ri.se
Läs mer
Valideringsnivå
C

Information som kan användas som inspiration, marknadsorientering och nulägesbeskrivning.


Validering

Publicerat: 2019-12-02