Minska din varmvattenanvändning med energieffektiva blandare

Genom att byta till energieffektiva blandare kan varmvattenanvändningen minska utan att besparingen avtar över tid. Läs mer om vilken vatten- och energibesparing som kan förväntas och vad som krävs för ökad acceptans hos de boende.
Genom att minska vattenförbrukningen reduceras även energianvändningen. Foto: Karolina Grabowska, Pixabay

Energieffektiva blandare har funktioner som syftar till att minska användningen av både kallt och varmt vatten, vilket även innebär potential att minska energianvändningen. Det har dock saknats uppdaterad information om hur stor besparingen blir när installation av energieffektiva blandare görs i verkliga hushåll och om besparingen håller i sig över tid.

Studien har undersökt effekterna av ett byte från standardblandare till energieffektiva blandare i flerbostadshus med hyresrätter. Syftet var att ge ökad kunskap om hur varm- och kallvattenanvändning samt därtill hörande energianvändning påverkas av installation av energimärkta blandare. Mätningar genomfördes i fem lägenhetshus. I undersökningen ingick också en beteendestudie för att öka kunskapen om hur energieffektiva blandare upplevs samt hur installationen accepteras av hyresgäster där kostnaden för varmt och kallt vatten ingår i hyran.

Resultat

Resultaten visar att varmvattenanvändningen minskade med 28 %. För kallvattenanvändningen kunde ingen betydande förändring konstateras. Detta var förväntat då exempelvis toaletter och diskmaskiner inte påverkas av energieffektiva blandare.

I studien framkom inga tecken på att besparingen avtog över tid. Detta tyder på att den minskade varmvattenanvändningen beror på egenskaper hos de energieffektiva blandarna och att handhavandet inte förändrats nämnvärt hos brukarna.

Resultatet av beteendestudien visade att acceptansen till blandarna var god. Ingen ökad acceptans till förändringen över tid kunde fastställas. En möjlig förklaring kan vara att hyresgästerna inte fick återkoppling på att blandarna gav den eftersträvade effekten.

Nytta

Information från mätstudien och beteendestudien utgör ett relevant faktaunderlag för fastighetsägare om vilken besparing av vatten och energi som kan förväntas vid installation av energieffektiva blandare i ett befintligt bostadsbestånd. Fastighetsägare får samtidigt relevant underlag över vilka faktorer som ligger till grund för acceptans för installation hos de boende.

Fakta

Titel

Vattenanvändning med energieffektiva blandare

Författare

Folkeson, Björn; Fernqvist, Niklas; Normann, Anne;

Publiceringsår

2017

Annat rapportnummer

Rapport 2017:11 40807–1

Deltagande organisationer

RISE, Energimyndigheten, IQ Samhällsbyggnad, AB Bostäder i Borås, FM Mattsson Mora Group, Villeroy & Boch Gustavsberg, Skanska, JM, HSB och Boverket

Rapportör

Lantz, Helena N

Kontaktuppgifter rapportör

helena.lantz@cit.chalmers.se

Byggårsintervall start

1952
Läs mer
Valideringsnivå
B

Information som innehåller tydligt objektivt syfte och innehåll med slutsatser baserade på analys.


Validering

Publicerat: 2020-05-06