Metodik - Uppföljning av VVS-tekniska system och energianvändning

Test och vidareutveckling av den så kallade Pia-metoden (KTH) har genomförts. Metoden stödjer uppföljning av medieförbrukning och funktioner hos VVS-installationerna genom intensiv trendloggning och interaktiv analys.

Byggföretag möter skärpta krav på att leverera energisnåla byggnader – snåla i praktisk drift och inte bara i teorin. BBR 2008 kräver verifiering genom mätningar i tolv månader.

Det är mycket som måste göras rätt för att ett flerfamiljshus ska bli verkligt energisnålt. Systemval, projektering, produktion och idrifttagning är alla viktiga. Idag är det vanligt att sista länken i kedjan brister och att en rad triviala fel och misstag förstör aktörernas goda avsikter att åstadkomma en energisnål byggnad. Projektet arbetar med metoder för att:

 • säkerställa att avsedd funktion uppnås
 • ytterligare trimma funktionerna
 • dokumentera uppnådda resultat

Resultat

Projektets viktigaste slutsatser är att:

 • energianvändningen i de två flerfamiljshusen var hög på grund av en rad enkla fel
 • detaljerad kunskap om byggnadens energitekniska funktion är fördelaktigt
 • uppföljning baserad på intensiv trendloggning och interaktiv analys av mätdata är ekonomiskt möjligt i flerfamiljshus med hjälp av lämpliga datorprogram
 • energisignatur är mycket värdefullt i arbetet för att trimma in byggnadens VVS-anläggning
 • att PiaFDD kan utvecklas till ett effektivt stöd för funktionsbesiktning
 • att hela kedjan från mätning till felavhjälpande åtgärd måste fungera

Styrleverantörernas oförmåga att på ett pålitligt sätt leverera insamling och överföring av historiska data är ett betydande hinder för metodiken.

Nytta

Arbetsmetoden i rapporten ger möjligheter till: 

 • god kännedom om medieförbrukning och den verkliga funktionen hos de klimatstyrande tekniska installationerna
 • erfarenhetsåterföring till beställare, konsulter och entreprenörer för att stödja utvecklingen av bättre byggnader
 • erfarenhetsåterföring för att stödja utvecklingen av simuleringsberäkningar
 • stöd för att snabbt åstadkomma ett "energioptimerat" system
 • snabbt göra prognoser för energianvändning under normalår.
Ladda ner
Valideringsnivå
A

Information som är granskad externt, har ett tydligt objektivt syfte och relevant innehåll, där slutsatserna bygger på analys, samt är relevant för andra bygg- eller renoveringsprojekt.


Läs mer

Fakta

Titel

Metodik för uppföljning av VVS-tekniska system och energiförbrukning i flerbostadshus

Författare

Carling, Pär; Isaksson, Per

Publiceringsår

2009

Annat rapportnummer

SBUF 11815

Deltagande organisationer

Skanska, VVS-Företagen, Fastighetsägarna, KTH

Rapportör

Kempe, Per

Kontaktuppgifter rapportör

per.kempe@pe.se
Publicerat: 2019-07-05