Mångfunktionella ytor

Denna idé- och inspirationsskrift har tillkommit för att ge stöd och inspirera kommuner i deras arbete med att klimatanpassa befintlig bebyggd miljö. Detta kan man göra genom att tänka på de många funktioner som städers och tätorters grönstruktur och friytor kan bidra med.

En stor utmaning är hur den befintliga bebyggelsen ska hanteras vid kommande klimatförändringar. En möjlighet till omställning som hittills har fått mycket lite uppmärksamhet i dagens klimatarbete, är potentialen i att arbeta med den befintliga bebyggelsen, mellanrum och grön- och blå strukturer. Träd, grönområden, vattendrag och dammar både fungera som luftförbättrare och temperatursänkare i staden, och samtidigt hantera ökande vattenmängder. Skriften redogör för vad sådana så kallade mångfunktionella ytor är och vilken roll de kan spela för en hållbar stadsutveckling. Tre delteman visar på behovet av integrerade insatser i planering och förvaltning – Temperatursänkande kvalitéer genom grönstruktur, Plats för vatten och Tätort i samverkan med landsbygd.

Resultat

Skriftens exempel visar på hur en god hushållning med mark och vatten kan lindra effekterna av värmeböljor och avlasta vattenledningssystemet vid extrema vattenflöden, ökad nederbörd och stigande havsnivå. De visar på hur man inom olika organisationer har tagit fram och använder planeringsunderlag till stöd för den översiktliga planeringen enligt plan-och bygglagen, samt kreativa lösningar och samarbetsformer i genomförande och förvaltning. Exemplen illustrerar även olika skalnivåer i stadsbyggandet och den kommunala planeringen, från bygglov till översiktsplan, mellankommunala samarbeten samt olika nyckelaktörers roller. Skriften ger slutligen förslag på hur man kan arbeta med översiktlig planering med fokus på vatten, klimatkomfort och befintlig byggd miljö.

Nytta

I arbetet med klimatanpassning av den befintliga bebyggelsen är det angeläget att synliggöra grönstrukturens avgörande betydelse. Specifikt då det gäller hantering av vattenflöden i städer och tätorter och dess omland, reglering av temperatur och luftfuktighet m.m. i planeringen och förvaltningen.  Gröna tak, vegetationsklädda husväggar, gatuträd, torg, fickparker, översilningsängar, infiltrationsbäddar och annan fördröjning av vatten kan bli en del av de goda mellanrummen i staden.

Fakta

Titel

Mångfunktionella ytor

Författare

Boverket

Publiceringsår

2010

ISBN

ISBN 978-91-86559-02-1

Kontaktuppgifter författare

publikationsservice@boverket.se

Deltagande organisationer

Boverket, Länsstyrelsen i Skåne län, Sveriges Kommuner och Landsting, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MOVIUM.

Rapportör

Jeanette Green

Kontaktuppgifter rapportör

jeanette.green@ivl.se
Läs mer
Valideringsnivå
B

Information som innehåller tydligt objektivt syfte och innehåll med slutsatser baserade på analys.


Validering

Publicerat: 2018-11-09