Livscykelstudie av kombinerad betong- och träkonstruktion

Att jämföra olika material och konstruktionssätt med avseende på miljöaspekter är inte alldeles enkelt. RISE har utfört livscykelstudier på en kontorsbyggnad med kombinerad betong- och träkonstruktion.
Foto: Analogicus, Pixabay

I detta projekt har långsiktig miljöpåverkan av olika byggnadsmetoder med alternativa projekterings- och produktionsalternativ, materialval och byggplatssystem analyserats.det har även gjorts en bedömning av ekonomiska konsekvenser av olika konstruktionslösningar.

Ett mål med projektet var att bidra med råd och anvisningar för olika materialval och konstruktionslösningar utifrån miljöperspektiv och kostnad. I projektet ville man även hitta de faktorer med störst miljöpåverkan i byggprocessen, bidra med kunskap för utveckling av LCA- och LCC-metodik samt jämföra skillnader mellan konstruktioner i trä och betong.

I rapporten beskrivs en metodik för hur man kan göra LCA för en hel byggnad samt vid jämförelse mellan olika alternativ.

Rapporten visar på svårigheter som uppstår vid livscykelstudier och ger vägledning hur det har lösts i detta fall.

Resultat

Att byggnadens produktion och energianvändning har stor miljöpåverkan var ett väntat resultat. Studien visade också att materialen i VVS-systemet har större påverkan i alla miljöpåverkanskategorier än vad som förväntades medan bidraget från transporter till byggnaden är en relativt liten del av byggnadens totala miljöpåverkan.

Jämförelse mellan trä och betong visade att fokus för betongkonstruktioner bör vara att minska emissioner från stål i produktionen medan för träbyggnader bör istället fokus ligga på användarfasen och sluthantering.

Det är svårt att dra relevanta slutsatser kring skillnader i nuvärdeskostnader mellan betong- och träkonstruktionen. Det beror på att stora delar av kostnaderna ingår i en större entreprenad och inte kan kopplas till enskilda produkter eller arbetsmoment.

Nytta

Rapporten pekar på vilka faktorer som har störst miljöpåverkan under byggnadens livslängd och kan ge vägledning för hur LCA- och LCC-beräkningar kan utföras för att ge vägledning vid val av material, konstruktionslösning och monteringssätt.

Ladda ner
Valideringsnivå
B

Information som innehåller tydligt objektivt syfte och innehåll med slutsatser baserade på analys.


Läs mer

Fakta

Titel

Livscykelstudie av kombinerad betong- och träkonstruktion

Författare

Ylmén, Peter – Peñaloza, Diego – Schade, Jutta

Publiceringsår

2018

ISBN

978-91-88907-26-4

Annat rapportnummer

RISE Rapport 2018:76

Kontaktuppgifter författare

peter.ylmen@ri.se, jutta.schade@ri.se, diego.penaloza@ri.se

Deltagande organisationer

RISE, Vasakronan, Peab, Energimyndigheten, Vinnova, Bioinnovationen

Rapportör

Schander, Matilda

Kontaktuppgifter rapportör

matilda.schander@ri.se
Publicerat: 2019-10-21