Livscykelanalysbaserade miljökrav för byggnadsverk - En verktygslåda för att ställa miljökrav

För att nå klimatmålen till 2045 krävs kraftiga åtgärder inom bl.a. byggsektorn. Då klimatpåverkan från byggproduktion är en stor del av den totala klimatpåverkan behöver åtgärder genomföras. Insikten har nått såväl lagstiftare som marknad. Drivkrafterna att ställa klimatkrav är nu väldigt starka.
Livscykelanalys (LCA) är ett viktigt instrument för att kunna ställa klimatkrav på material som i byggnader. Foto: Pixabay.

Rapporten beskriver hur materialneutrala klimatkrav baserade på LCA metodik kan ställas vid byggande. En verktygslåda med lämpliga grundkrav presenteras och förutsättningarna för kravställande diskuteras i syfte att förstå möjligheterna i olika delar av byggprocessen. Förutsättningarna varierar från markanvisning/exploateringsavtal till upphandling av byggnader och förvaltning.

Resultat

Det finns principiellt tre sätt att ställa krav på klimatdeklarationer som alla kan anpassas till olika delar av byggprocessen.

  • Informationskrav: En klimatberäkning skall utföras. Inga krav på speciellt utförande eller metod ställs vilket innebär att resultaten inte blir jämförbara utan syftet är lärande för alla inblandade aktörer.
  • Förbättring: Klimatberäkningen skall visa en förbättring i förhållande till en ursprunglig modell. Jämförelse görs i detta fall enbart mot den ursprunglig modell, vilket inte ställer så höga krav på utförande och metod.
  • Jämförelse: Klimatberäkning skall visa vilken klimatbelastning lösningen har och jämföras med konkurrerande förslag. Den här typen av prestandakrav kräver att beräkningarna utförs på samma sätt, vilket ställer höga krav på alla inblandade aktörer. Jämförande prestandakrav är dock möjliga att ställa redan idag. Metoder, kunskap och verktyg finns.

Författarna hittar inga juridiska hinder för att ställa LCA baserade krav på klimatberäkning under alla delar av byggprocessen, det vill säga även inkluderat exploateringsavtal och markanvisning.

Nytta

Många aktörer i olika delar av byggprocessen står nu inför att implementera klimatrelaterade miljökrav på byggander. För dessa aktörer är rapporten en kunskapskälla och en nulägesbeskrivning av möjligheterna till kravställning.

Fakta

Titel

Livscykelanalysbaserade miljökrav för byggnadsverk - En verktygslåda för att ställa miljökrav

Författare

Erlandsson, Martin. Malmqvist, Tove. Jelse, Kristian. Larsson, Mathias

Publiceringsår

2018

ISBN

978-91-88787-40-8

Annat rapportnummer

IVL Rapportnummer B 2253

Kontaktuppgifter författare

Erlandsson, Martin IVL

Deltagande organisationer

IVL, KTH

Rapportör

Anders Ejlertsson

Kontaktuppgifter rapportör

anders.ejlertsson@ivl.se
Läs mer
Valideringsnivå
B

Information som innehåller tydligt objektivt syfte och innehåll med slutsatser baserade på analys.


Validering

Publicerat: 2018-10-18