Laddning av elfordon via belysningsnät. Ett fullskaligt demonstrationsprojekt i Askersund

Ett fullskaligt demonstrationsprojekt har genomförts där laddningsuttag för eldrivna fordon installerats i befintligt belysningsnät. Slutsatsen från projektet är att Sveriges belysningsnät är väl lämpade för att etablera laddplatser.

Behovet av publika laddplatser förväntas öka i takt med att allt fler fordon helt eller delvis kan drivas med elkraft. Våra belysningsnät erbjuder här en intressant möjlighet eftersom de har mycket stor utbredning längs gator, vägar och parkeringsytor. Det har sedan 2011 bedrivits ett utvecklingsarbete av teknik som möjliggör en kostnadseffektiv lösning för installation av laddningsuttag i belysningsnät. Redan efter förstudien involverades Askersunds kommun för genomförande av de första fälttesterna och belysningsnätet i Askersunds tätort har används i det fullskaliga demonstrationsprojekt som beskrivs i denna rapport. Användarupplevelser har samlats in, styrsystemets funktion har testats och projektgruppen har dragit viktiga slutsatser om hur installationerna praktiskt bör genomföras. 

Resultat

Demonstrationsprojektet har stött på flera svårigheter, främst med den tekniska utvecklingen. Den kommunikationsteknik som använts, G3PLC, är ännu relativt oprövad vilket ledde till att projektet efter cirka nio månader tvingades att byta leverantör. Projektets slutsats är dock att Sveriges belysningsnät är väl lämpade för att etablera laddplatser i samband med parkering där man kan ladda sin bil med normalladdning (upp till 11 kW).

Den implementerade tekniska lösningen har fungerat väl och trots en del mekaniska problem med laddlådorna, anger ca 90 % av de som testat laddningen att de kan rekommendera andra att använda uttagen. 

Nytta

En viktig förutsättning för fortsatt kommersialisering är en ändring av det juridiska regelverket. Idag finns det inget stöd i ellagen att leverera el till laddning via vägbelysningsnäten. Energimyndigheten lämnade i januari 2016 ett förslag till Miljö- och energidepartementet ”om ändring i förordningen för att möjliggöra laddning av elfordon i belysningsnät”. Projektet rekommenderar att Energimyndigheten fortsätter att driva denna fråga så att en ändring snarast kan bli verklighet. 

Fakta

Titel

Laddning av elfordon via belysningsnät Ett fullskaligt demonstrationsprojekt i Askersund

Författare

Kristoffersson, Jan., Sandqvist, Jan., Gustavsson, Leif., Johansson, Nils & Milläng, Jonathan

Publiceringsår

2017

Annat rapportnummer

2017_421_1

Kontaktuppgifter författare

jan.kristoffersson@sust.se

Deltagande organisationer

Sustainable Innovation, Vattenfall Elanläggningar, Binar Elektronik, Askersunds kommun och Länsstyrelsen i Örebro. Projektet är delfinansierat av Energimyndigheten.

Rapportör

Jan Kristoffersson, Sustainable Innovation

Kontaktuppgifter rapportör

jan.kristoffersson@sust.se
Läs mer
Valideringsnivå
B

Information som innehåller tydligt objektivt syfte och innehåll med slutsatser baserade på analys.


Validering

Publicerat: 2018-06-26