Kvalitet på byggnadsmaterial i cirkulära flöden

RISE har samlat information från workshops, seminarier och studier om forskningsbehov och status angående kvaliteten på byggnadsmaterial i cirkulära flöden.
Foto: Rudy and Peter Skitterians, Pixabay

Byggbranschen kommer i allt högre utsträckning återvinna och återanvända byggnadsmaterial, vilket kräver ett system som försäkrar produkters kvalitet och hantering vid rivning och återbruk. RISE har genom seminarier, workshops och litteraturstudier sammanställt nuläget i branschen för att undersöka vilka områden som kräver mer forskning.

Resultat

Det finns stora utmaningar för att öka återvinningsgraden i byggbranschen. Framförallt vad gäller bibehållen kvalitet på materialen och produkterna. I rapporten föreslås utökad inventering inför rivning och renovering för att enklare ta om hand återvinningsbart material.

Rapporten berör ett stort antal material- och produktområden och beskriver på vilket sätt återvinning skulle vara möjlig och vad som kan krävas för att det skall vara ekonomiskt försvarbart.  En viktig del i hela byggkedjan är utbildning om material, metoder och produkter för att nå ökad återvinning.

Nytta

Rapporten ger en nulägesbild av möjligheterna och svårigheterna inom återbruk och återvinning inom hela byggkedjans led. Vid rivning och nybyggnadsprojekt är det en bra hjälp för att starta samarbeten för att utveckla cirkulära flöden.

Fakta

Titel

Kvalitet på byggnadsmaterial i cirkulära flöden

Författare

Johansson, Pernilla – Brander, Linus – Jansson, Anna – Karlsson, Stefan – Landel, Pierre – Svennberg, Kaisa

Publiceringsår

2017

ISBN

978-91-88695-22-2

Annat rapportnummer

RISE Rapport 2017:55

Kontaktuppgifter författare

pernilla.johansson@ri.se

Deltagande organisationer

RISE Research Institute of Sweden, Optimera

Rapportör

Lång, Lukas

Kontaktuppgifter rapportör

lukas.lang@ri.se
Läs mer
Valideringsnivå
B

Information som innehåller tydligt objektivt syfte och innehåll med slutsatser baserade på analys.


Validering

Publicerat: 2019-11-01