Krav på system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning från år 2025

2025 införs ett krav på att alla byggnader som har en övervägande andel lokaler ska ha system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning. Kravet kommer gälla alla system för uppvärmning och luftkonditionering som överstiger 290 kW.
illustration: Mohamed Hassan, Pixabay

Rapporten innehåller information om hur artiklarna 14.4 och 15.4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU av den 19 maj 2010 om byggnaders energiprestanda ska kunna uppfyllas. För detta krävs ett införande av krav på system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning för byggnader som inte är avsedda för bostäder.

Resultat

Energimyndighetens och Boverkets förslag på krav:

För byggnader som inte innehåller bostäder och som är utrustade med ett uppvärmningssystem, kombinerat rumsuppvärmnings-och ventilationssystem, luftkonditioneringssystem eller kombinerat luftkonditionerings-och ventilationssystem med en nominell effekt som överstiger 290 kW, införs ett krav på att byggnaden ska utrustas med ett system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning. Kravet ska börja gälla år 2025 och ska då gälla även befintliga byggnader.

Nytta

Användning av system för fastighetsautomation och fastighetsstyrning innebär i sig själv ingen energieffektivisering. Däremot ger sådana system möjlighet att styra energianvändningen på ett effektivt sätt i byggnaden och därmed bidra till en lägre energianvändning.

Fakta

Titel

Inspektion av uppvärmningssystem och luftkonditioneringssystem

Författare

Näslund, Mikael. Fredljung, Björn. Friberg, Karin. Antonsson, Roger. Berggren, Tomas. Holmberg, Rurik. Tjärnberg, Christoffer

Publiceringsår

2019

ISBN

978-91-7563-653-5

Annat rapportnummer

RAPPORT2019:16

Kontaktuppgifter författare

Webbplats: www.boverket.se/publikationer E-post: publikationsservice@boverket.se Telefon: 0455-35 30 00 Postadress: Boverket, Box 534, 371 23 Karlskrona

Deltagande organisationer

Energimyndigheten, boverket

Rapportör

Lars-Henrik Björnsson

Kontaktuppgifter rapportör

lars-henrik.bjornsson@ri.se
Läs mer
Valideringsnivå
B

Information som innehåller tydligt objektivt syfte och innehåll med slutsatser baserade på analys.


Validering

Publicerat: 2020-08-19