Kostnadseffektivitet vid ombyggnad av svenska byggnader

I det här kapitlet presenteras potentiell energibesparing genom energirenovering av befintliga byggnader. Energibesparingspotentialen är betydande men mestadels inte kostnadseffektiv, med kostnadseffektivitet beroende på de räntesatser som beaktas.

I det här kapitlet presenteras potentiell energibesparing genom energirenovering av befintliga byggnader. Det svenska byggnadsbeståndet är beskrivet med 1 800 representativa byggnader, i en kombination av prov- och arketypsbyggnader, och är modellerad med en dynamisk och detaljerad byggnadsmodell. Tio individuella energibesparande åtgärder och sex åtgärdspaket beaktas. I kapitlet presenteras också hur åtgärdens kostnadseffektivitet beror på energipriser, diskonteringsräntor och de antagna investeringskostnaderna för de olika åtgärderna.

Resultat

De modellerade energibesparingsåtgärderna (ECMs) och åtgärdspaketen ger upp till 60% minskning av energibehovet. Rangordningen av ECMs med avseende på deras kostnadseffektivitet är densamma för enfamiljshus och flerfamiljsbyggnader, men dyrare för SFDs. För kommersiella byggnader är isolering i byggnadens klimatskal det dyraste åtgärdspaketet på grund av att kommersiella byggnader har stora fönster. Under alla omständigheter, med undantag för installationen av ventilationssystem med värmeåtervinning, är de undersökta ECM och åtgärdspaketen i allmänhet inte kostnadseffektiva under de antaganden som gjorts och det är således troligt att en omfattande utplacering av ECM kräver betydande politiska åtgärder. Känslighetsanalysen visar att en ökning av energipriserna kan gynna energibesparande åtgärder. Minskade investeringskostnader ökar lönsamheten för enskilda ECM som inte är kostnadseffektiva enligt baslinjens antaganden. För alla byggnader, det vill säga enfamiljshus, flerfamiljshus och bostadshus, är kostnadseffektiviteten högt beroende av de diskonteringsräntor som används vid beräkningen av den årliga investeringen samt på investeringskostnaderna för ECM.

Nytta

Arbetet ger en översikt över potentiella besparingar och kostnader för energibesparingsåtgärder för alla svenska byggtyper och geografiska platser. Eftersom de antagna diskonteringsräntorna representerar villigheten att investera av husägaren och kan kopplas till t.ex. kreditvillkor eller informationskampanjer har det starka beroendet av diskonteringsräntan betydelse för vilka politiska åtgärder och stimulansåtgärder som kan krävas för att stimulera energirenoveringar

Fakta

Titel

Cost-Effectiveness of Retrofitting Swedish Buildings. Chapter 12 in Cost-Effective Energy Efficient Building Retrofitting

Författare

Mata, Érika; Johnsson, Filip

Publiceringsår

2017

ISBN

978-0-08-101128-7

Annat rapportnummer

978-0-08-101227-7

Kontaktuppgifter författare

erika.mata@ivl.se

Deltagande organisationer

IVL Svenska Miljöinstitutet, Chalmers Tekniska Högskola

Rapportör

IVL Svenska Miljöinstitutet

Kontaktuppgifter rapportör

IVL Svenska Miljöinstitutet, Box 210 60, 100 31 Stockholm
Läs mer
Valideringsnivå
A

Information som är granskad externt, har ett tydligt objektivt syfte och relevant innehåll, där slutsatserna bygger på analys, samt är relevant för andra bygg- eller renoveringsprojekt.


Validering

Publicerat: 2018-06-13