Kompletterande styrsystem för vattenburna värmesystem

Kompletterande styrsystem för vattenburna värmesystem kartläggs och det undersöks hur de används. Det visas att styrsystemen idag används i relativt liten skala men efterfrågan väntas öka då manuella justeringar av värmesystemet kräver mycket tid och uppföljning.

Energianvändningen i äldre byggnader är generellt mycket högre än i nya byggnader, där minimumkravet på energiprestanda bidragit till den lägre energianvändningen. Cityfied är ett EU-projekt vars fokus ligger på att utveckla modeller för att energieffektivisera äldre bostadsområden. Som en del i Cityfied projektet är målet med examensarbetet att samla samt sprida kunskap och erfarenhet, om energieffektivisering genom kompletterande styrsystem. 

Det genomförs en litteraturstudie av ett antal styrsystem och därefter en kvalitativ studie av fastighetsägares erfarenheter av styrsystem och hur de arbetar med energieffektivisering.

Resultat

Studien visar bland annat att ett styrsystem som mäter exempelvis inomhustemperatur, utomhustemperatur och väderdata och utefter dessa värden beräknar vilken värme som styrs ut i byggnaden, har potential att minska energianvändningen i jämförelse med ett styrsystem som enbart styr ut värme efter utomhustemperaturen.

Intervjuerna med fastighetsbolag visar att användningen av mer automatiska styrsystem för att styra värmen är relativt liten idag. Däremot ses en potential att användningen av styrsystemen ökar i framtiden. Anledningen är att automatiska styrsystem kan innebära kostnadsbesparingar genom att frigöra resurser som annars måste göras manuellt.

Nytta

I framtiden kan effektanvändningen bli viktigare att ta hänsyn till i takt med att mer energi genereras ifrån väderberoende energikällor. Genom kompletterande styrsystem finns möjlighet att minska energianvändningen och förbättra inomhusklimatet. Rapporten visar även att det är möjligt för nätägaren att styra och förskjuta effektförbrukningen.

Fakta

Titel

Kompletterande styrsystem för vattenburna värmesystem i flerbostadshus - Kartläggning av styrsystem och erfarenheter

Författare

Hildebrand, Elisabteth

Publiceringsår

2017

Annat rapportnummer

ISRN LUTMDN/TMHP-17/5398-SE

Rapportör

Edenhofer, Victoria

Kontaktuppgifter rapportör

victoria.edenhofer@cit.chalmers.se
Läs mer
Valideringsnivå
B

Information som innehåller tydligt objektivt syfte och innehåll med slutsatser baserade på analys.


Validering

Publicerat: 2019-07-04