Hyresgästdeltagande vid renovering kan ge systemförändringar

Artikeln presenterar resultat från undersökning där hyresgäster i marginaliserade områden blivit inbjudna att delta i bostadsrenovering och visar att det kan leda till ökad hyresgästmakt i en renovering.

Att bjuda in hyresgäster att delta i renovering av bostäder i marginaliserade områden och där deltagande innebär att fastighetsägare är redo att dela makten med hyresgästerna är inte vanligt.

Artikeln presenterar resultaten av en studie om ett sådant deltagande. I studien testas en vidareutvecklad version av Hyresgästföreningens dialogmodell, Samrådsmodellen för renovering, inför renovering av 125 lägenheter i en förort i Göteborg. Målet med modellen är att ge ökat hyresgästinflytande tidigt i renoveringsprocessen.

Erfarenheterna samlas in genom 22 intervjuer av både representanter från hyresgästföreningen och bostadsföretaget samt observationer.

Resultat

Resultaten visar att Samrådsmodellen för renovering ger hyresgäster större makt än tidigare modeller som används i Sverige, även om det finns några dilemman som verkar svåra att övervinna. Artikeln diskuterar också samrådsmodellens roll och föreslår att det skulle vara väldigt intressant om sådana modeller inte bara syftade till att ge hyresgästerna makt över renovering utan också bidra till att utmana praxis och systemförändringar.

Nytta

Samrådsmodellen, dess implementering och diskussionen kring både användningen och de olika dilemman som beskrivs bidrar till en bättre förståelse av olika aktörers perspektiv, inte minst de boendes, bostadsföretagens och hyresgästföreningens.

Fakta

Titel

Dilemmas associated with tenant participation in renovation of housing in marginalized areas may lead to system change

Författare

Stenberg, Jenny

Publiceringsår

2018

Tidskriftstitel

Cogent Social Science

Volym

4

DOI

https://doi.org/10.1080/23311886.2018.1528710

Kontaktuppgifter

Stenberg, Jenny

Rapportör

Liane Thuvander

Kontaktuppgifter rapportör

liane.thuvander@chalmers.se
Läs mer
Valideringsnivå
A

Information som är granskad externt, har ett tydligt objektivt syfte och relevant innehåll, där slutsatserna bygger på analys, samt är relevant för andra bygg- eller renoveringsprojekt.


Validering

Publicerat: 2019-04-24