Hur kan klimatdeklarationer för byggnader genomföras?

Att bedöma en byggnads klimatpåverkan är mer än att bara se till energianvändningen. Här är ett förslag på hur man kan utforma regler för att se till materialvalens betydelse under hela livscykeln.

Det finns idag inte någon lag i Sverige som ställer krav på redovisning av utsläpp av växthusgaser från byggnaden, varken under byggskedet eller under användningsskedet. I denna rapport föreslår Boverket att regler införs med krav på en klimatdeklaration av byggnader. Syftet med klimatdeklarationen är att minska klimatpåverkan från byggnader som uppförs. Krav på en klimatdeklaration är ett sätt att styra mot ett ökat lärande om livscykelanalyser och om vad som ur klimatsynpunkt är stort och smått.

Resultat

Boverket föreslår att krav på klimatdeklarationen gäller vid uppförande av byggnader, dock med vissa undantag. Boverket föreslår att flerbostadshus och lokaler inledningsvis omfattas av krav på klimatdeklaration. För övriga byggnader, däribland småhus, är det rimligt att kraven kan börja gälla två år senare.

Klimatdeklarationen föreslås följa indelningen av en byggnads livscykel i livscykelskeden och moduler enligt den europeiska standarden EN 15978 Hållbarhet för byggnadsverk, miljöprestanda för byggnader. Boverket föreslår att det initialt blir obligatoriskt att redovisa byggskedet, det vill säga modulerna A1–A5 (råvaruförsörjning i produktskedet, transport i produktskedet, tillverkning i produktskedet, transport i byggproduktionsskedet, bygg- och installationsprocessen i byggproduktionsskedet).

Nytta

Att utgångspunkten är att alla byggnader ska omfattas beror på att det är viktigt att man i byggprojekt blir medveten om klimatpåverkan vid byggandet. För att det ska vara möjligt att nå klimatmålet 2045 behöver flera byggaktörer vidta åtgärder för att minska byggnaders klimatpåverkan. Rapporten ger ett förslag på hur man genom lagkrav kan öka denna medvetenhet.

Fakta

Titel

Förslag på hur klimatdeklarationer för byggnader kan genomföras

Författare

Boverket

Publiceringsår

2018

ISBN

978-91-7563-570-5

Kontaktuppgifter författare

Boverket

Deltagande organisationer

Boverket

Rapportör

Kurkinen, Eva-Lotta

Kontaktuppgifter rapportör

eva-lotta.kurkineni@ri.se
Läs mer
Valideringsnivå
A

Information som är granskad externt, har ett tydligt objektivt syfte och relevant innehåll, där slutsatserna bygger på analys, samt är relevant för andra bygg- eller renoveringsprojekt.


Validering

Publicerat: 2019-12-10