Hur kan framtidens småhus bli nära nollenergi-byggnader

I projektet gjordes mätningar och teoretiska beräkningar för några olika hustyper. Resultatet visade att hustillverkarna genom förbättrade klimatskal och/eller installationer kan klara kommande skärpningar av energikraven.

Bakgrunden till arbetet är de allt hårdare kraven på låg energianvändning som ställs på våra nya byggnader, bl.a. genom det senaste direktivet om byggnaders energiprestanda (2010/31/EU). Målsättningen har varit att genom en kombination av mätningar på ett begränsat antal pilothus uppförda med bra tillgänglig teknik och kompletterande teoretiska beräkningar visa på olika sätt att nå en mycket låg energianvändning i framtidens småhus. Mer än 150 olika kombinationer av olika byggnadsskal och installationstekniska lösningar har beräknats. Denna rapport är en del av slutrapporteringen av Vinnova-projektet ”Framtidens Trähus”, delprojekt WP 1 – System för energieffektivitet och bra innemiljö i trähus.

Resultat

Mätningar av total energianvändning visar att samtliga pilothus uppfyller de krav på energianvändning enligt BBR15 som gällde när husen uppfördes. Två av husen skulle dock inte, så som de levererades, klara de skärpta krav på energianvändning i elvärmda hus som 2010 infördes i BBR16. Dessa två hus utrustades under projekttiden med en förbättrad typ av frånluftsvärmepump. De beräkningar som har utförts visar att det är möjligt att uppföra byggnader som klarar föreslagna/förväntade krav på nära-nollenergibyggnader. Detta kräver då både ett bra klimatskal och mycket energieffektiva installationer. Den stora utmaningen är dock att göra det på ett kostnadseffektivt sätt.

Nytta

Rapporten ger småhusindustrin och deras leverantörer av värme- och ventilationssystem information om vad man bör arbeta med framöver för att klara de kommande skärpningarna av energikraven på ett kostnadseffektivt sätt.  

Fakta

Titel

Hur kan framtidens småhus bli nära nollenergi-byggnader

Författare

Ruud, Svein

Publiceringsår

2011

ISBN

978-91-86622-59-6

Annat rapportnummer

SP Rapport 2011:28

Kontaktuppgifter författare

svein.ruud@ri.se

Deltagande organisationer

SP (numera en del av RISE), LTH (Lunds Teknsika Högskola), TMF (Trä- och Möbelföretagen)

Rapportör

Svein Ruud

Kontaktuppgifter rapportör

svein.ruud@ri.se
Läs mer
Valideringsnivå
B

Information som innehåller tydligt objektivt syfte och innehåll med slutsatser baserade på analys.


Validering

Publicerat: 2018-06-26